Svar fra Miljøverndepartementet

Den 11.november 2006 hadde jeg et innlegg kalt "Søppel er ressurs - men hvem tjener på ressursene?" Innlegget sendte jeg videre til Miljøverndepartementet og allerede i dag kom svaret fra departementet og jeg publiserer det i sin helhet:

---

Vi viser til din e-post til Miljøverndepartementet 11. november 2006 der du ber om en kommentar fra ministeren til ditt innlegg om søppelsortering i din blogg.

Etter forurensningslovens §30 er kommunen forpliktet til å sørge for innsamling av alt husholdningsavfall. Kommunens innbyggere er på sin side forpliktet til å betale gebyr for denne tjenesten, jf. forurensningsloven §34. For husholdningsavfall skal avfallsgebyrene følge selvkostprinsippet. Det innebærer at gebyrene skal inneholde alle kostnadene forbundet med håndteringen av husholdningsavfall, og at kommunene ikke kan kreve inn mer fra husholdningene enn dens samlede kostnader forbundet med innsamling og behandling av husholdningsavfall. For nærmere omtale av regeleverket på dette området vises det til nettsidene til Statens forurensningstilsyn, www.sft.no.

Miljøvernmyndighetene arbeider generelt for å redusere avfallsmengden som oppstår, øke gjenvinningen og redusere miljøproblemene som avfallet forårsaker. Derfor stilles det strenge miljøkrav til avfallsanleggene, og det stilles krav om at alle må betale det det faktisk koster å få avfall behandlet på en miljø- og ressursmessig forsvarlig måte. Behandling av avfall utenfor de etablerte ordningene, for eksempel ved åpen brenning, vil bidra til å undergrave arbeidet med å redusere helse- og miljøulempene ved håndtering av avfall, og bør reduseres til et minimum. Åpen brenning eller brenning av avfall i småovner er ikke miljømessig akseptable behandlingsmetoder for avfall.

Det er slik i dag at de fleste kommuner har betydelige netto kostnader knyttet til avfallsbehandlingen, og som dekkes ved hjelp av renovasjonsgebyret. Miljøverndepartementet er opptatt av å stimulere til økt gjenvinning og framveksten av nye markeder for ulike avfallstyper som kan ha en verdi som ressurs. På sikt vil dette kunne bidra til reduserte renovasjonsgebyrer.


Med hilsen
Philip Mortensen
Rådgiver
Forurensningsavdelingen
Miljøverndepartementet


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/2944509