Forskjellsregjeringen

Jeg ska gå igjennom noen punkter i Soria Moria-erklæringen som omhandler forskjellsbehandling som de rødgrønne vil innføre i dette landet.


Kap. 7

Arbeidsmarked

4 - Innføre en ungdomsgaranti til alle under 25 år som sikrer individuell oppfølging av ungdom og tilbud om arbeid, utdanning eller opplæring.


Dette er forskjellsbehandling mellom eldre og unge arbeidssøkere. Denne loven burde gjelde for enten alle eller ingen for å sikre likebehandling av alle arbeidstakere. Loven er nok god for de under 25, men burde gjelde alle og ikke noen få heldige som ikke har fylt 25 år enda.


Kap. 15

Urfolk og nasjonale minoriteter

1 - At Sametinget skal ha reell innflytelse på utforming av jordbruks-, reindrifts- og fiskeripolitikken, og på forvaltningen av avgjørende ressurser for samisk samfunnsliv.


Dette er en svært så diskriminerende lov som skal gjelde i de nordlige delene av landet vårt, ja faktisk helt fra sørsamene i Røros og nordover. Det er helt åpenbart at dette forslaget er diskriminerende for bønder, fiskere og reineiere i nord som IKKE er av samisk opprinnelse. Skal denne loven gjelde for dem også? Er det geografien som skal avgjøre hvem som skal stå under denne lovgivningen eller er det opprinnelsen?

Personer med nedsatt funkjsjonsevne

25 - Innføre en antidiskrimineringslov for funksjonshemmede som sikrer mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom likestilling og vern mot diskriminering


Jeg er av den oppfatning at en slik antidiskrimineringslov for funksjonshemmede er diskriminerende i seg selv. Jeg mener selvsagt ikke at man ikke skal arbeide for å få flere med funksjonshemminger ut i arbeidslivet og/eller arbeide for at bedrifter tilrettelegger for ansatte som av en eller annen grunn får nedsatt funksjonsevne, men veien å gå er ikke en slik lovgivning som diskriminerer funkjsonsfriske.


Kap. 16

Inkludering og deltakelse

Regjeringen vil arbeide for et tolerant, flerkulturelt samfunn, og mot rasisme. Alle skal ha de samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, religion seksuell orientering eller funksjonsdyktighet.


- Skriver de rødgrønne i sin regjeringserklæring. Men bare noen linjer lenger ned står det å lese dette:

3 - Etablere tilbud om gratis kjernetid i barnehagene for alle 4 og 5-åringer i områder med en høy andel av minoritetsspråklige barn.

5 - utvide ordningen med at kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn blir kalt inn til intervju i statsforvaltningen til å gjelde alle virksomheter som er eid av staten, og utvikle virkemidler for å øke andelen ansatte med innvandrerbakgrunn i staten og statlig eide virksomheter.

- Altså det de rødgrønne skriver om samme rettigheter, plikter og muligheter etc skal ikke gjelde for områder med få innvandrere. Det skal heller ikke satses like mye på å få etnisk norske i arbeid som innvandrere.
- Selv om de skriver så fint om samme rettigheter etc så gjelder det tydligvis ikke for etnisk norske. Alle innvandrere skal ha de samme vilkårene, men ikke etnisk norske.
- Det er helt greit og høyst nødvendig å jobbe for bedre integrering her i landet, MEN det fører til mer rasisme å f.eks gi barn av innvandrere gratis kjernetid i barnehage, mens etnisk norske ikke får det. For som de skriver videre i erklæringen:

Regjeringen vil føre en aktiv integreringspolitikk overfor alle innvandrere, for å sikre at de raskest mulig kan bidra med sine ressurser i det norske arbeidsliv og samfunnet for øvrig. Regjeringen vil motarbeide et klassedelt samfunn basert på etnisitet og vil føre en aktiv inkluderingspolitikk som sikrer innvandrere og etterkommere av disse like muligheter som andre.

- Jeg vil hevde at det blir en klassedeling om barn av innvandrere skal få gratis barnehage, mens barn av etnisk norske ikke skal få det. Nå står det riktignok at dette skal gjelde steder med høy andel av innvandrere og følgellig også vil gjelde etnisk norske bosatt i slike områder, men det blir likefult en stor forskjellsbehandling av de innenfor et slikt  definert område med de utenfor et slikt område...


Jeg har til slutt lyst til å ta med en liten sak som ikke omhandler forskjellsbehandling av mennesker, men av dyr.

Kap. 4

Landbruk

3 - Prioritere dyrevelferd og bedre kapitaltilgangen i næringen slik at nye krav til dyrevelferd og fornyelse av driftsapparatet kan imøtekommes. Ordninger må utformes på en slik måte at man samtidig ivaretar målet om mangfold og variasjon i bruksstørrelse.

- Den dyrevelferden de skriver om gjelder selvsagt ikke for våre rovdyr. Rovdyrene skal jo kunne se forskjell på husdyr og ikke husdyr så klart. Et lam på beite er til stor velferdshjelp for rovdyret, men det teller ikke. Lammet driter faktisk i om det er en ulv eller et menneske som slakter det...


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/304320