Barnehage eller kontantstøtte

- Christian W. Beck ved pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo sier til den kristne avisa Dagen dette: Når 60 prosent av norske ett- til toåringer er mer enn 41 timer i uken i barnehagen, har vi fått en utvikling som bør få politikerne til å ta affære.
- Videre sier han Nesten uavhengig av politisk farge har politikerne de siste ti årene tolket sitt samfunnsansvar som betydningen av å bygge ut barnehager. Men nå har det passert en smertegrense. Derfor bør det være politikernes oppgave å dempe presset ved å advare mot for mye barnehager, og ved å fremme tiltak som gjør det mulig for foreldrene å være mer hjemme
- Dette er nok et svært kontroversielt standpunkt blant mange, men likefullt bør det tas på alvor det han sier. 41 timer i uka i barnehage er mye, svært mye, og det går utover den tida barna skulle/burde ha hatt med sine foreldre.
- Ofte er nok også foreldrene slitne når de kommer hjem fra jobb og da orker de ikke å gi den omsorg og oppmerksomhet som barnet virkelig trenger fra sine foreldre.
- For barnet blir det kanskje sånn at det er barnehagen som har rollen som ”forelder” mens hjemmet er et sted man kun sover.
- Det er betenkelig hvis det utvikler seg i en slik retning, men dagens samfunn der man verdsetter karriere foran alt annet så er dette den retning det vil gå i.

- Beck sier også: Jeg tror ikke at alle ville hatt barnehage hvis de kunne velge. Fleksibilitet er nøkkelordet her. Foreldrene ønsker mulighet til å sjonglere med litt barnehage og litt hjemme, etter som det passer i år. Denne valgfriheten boikottes av den rødgrønne regjeringen som underminerer kontantstøtten og satser bare på barnehagene
- Det tror jeg nok han har mye rett i. Jeg tror foreldre stort sett ønsker så mye tid med barna sine som mulig og ville også ha tilbrakt mer tid med barna hvis det var aksept for det i samfunnet. Slik er det dessverre ikke i dag.
- Midt oppe i likestillingens tidsalder har vi glemt barna og barnas behov for kontakt med sine foreldre. Det betyr ikke at jeg er motstander av likestilling. Jeg er tilhenger av likestilling og jeg mener at begge foreldrene burde være like mye hjemme med barna og ha like rettigheter og plikter.

- Den svenske feministen Nina Björk sier i et intervju med Klassekampen: Det har vært en selvfølgelighet blant feminister å kjempe for heltidsarbeid for alle og barnehageplass til alle barn. Men jeg vil stille spørsmål ved om dette er den rette veien. Bør kvinner streve etter å leve menns liv? Blir barna taperne når kvinner prøver eller tvinges til å leve som menn? Menns liv har jo vært mer forlokkende, mer makt, mer penger. Men kanskje det er på tide å skifte innretning
- Nei, kvinner burde ikke strebe etter å leve menns liv eller vice versa, men samfunnet burde legge det til rette for at kvinner kan komme ut i arbeid og at menn kan være mer hjemme med barna. Slik fungerer det ikke i dag dessverre.
- I det samme intervjuet sier hun: Jeg er ingen talsperson for at foreldreskapet skal være frivillig for menn og obligatorisk for kvinner. Jeg vil at vi skal leve andre liv, der vi hopper av konsumhysteriet og heller innser at det viktigste vi kan gjøre er å gi nye, små mennesker tid, tid og tid.
- Dette betyr altså at vi, samfunnet, bør innrette oss mer etter barna og på barnas premisser. Barnehagen ble i sin tid oppfunnet på foreldrenes premisser og det er tid for å endre på disse premissene.
- Det betyr ikke at jeg er motstander av barnehage, langt derifra, men vi må flytte fokus noe. Bondevik I regjeringa gjorde en innsats på det området med å innføre kontantstøtten i 1998.
- En innvending mot kontantstøtten er at den ikke virket helt etter hensikten ved at mange foreldre har valgt å bruke den på praktikant eller dagmamma og ikke var hjemme med barna slik det var ment.
- Løsningen er såre enkel; minst en av foreldrene MÅ være hjemme med barnet for å ha krav på kontantstøtten. Gjerne en 50/50 deling på far og mors hjemmetid i kontantstøtteperioden.
- Men for at denne ordningen skal virke så må også kontantstøtten økes betraktelig slik at foreldrene faktisk kan ta seg råd til å være hjemme med barna og ikke reduseres, slik regjeringen og Djupedal nå gjør.

- I Dagsavisen har Vibeke A Soløy, hovedfagsstudent i idehistorie og mor, noen synspunkter på kontantstøtten som jeg deler. Jeg siterer: Djupedals utspill om barnehagenes fortreffelighet kommer i kjølvannet av en nystartet debatt om kontantstøtten. Fagfolk er bekymret. Ett- og toåringer med særlige behov for å være i barnehage holdes hjemme fordi foreldrene heller vil motta kontantstøtte enn å få store utgifter til barnehage.
- Dette problemet løses ikke best ved å fjerne kontantstøtten. Barne- og familiepolitikken for det store flertall, kan ikke baseres på de spesielle behovene til noen få grupper. Løsningen er selvfølgelig at barn med særlige behov må få særskilte tilbud.
- Barn med stort behov for barnehageplass blir i dag prioritert i barnehagekøen. Dette er åpenbart ikke nok. Tidligere fikk disse utsatte barna tilbud om plass til sterkt redusert pris. Det er på tide å gjeninnføre denne ordningen for ett- og toåringene, slik at disse foreldrene ikke blir økonomisk motiverte til prioriteringer som ikke er i tråd med disse barnas pedagogiske behov.
- Jeg er enig. Å frata alle kontantstøtte for å at noen få barn ikke får det tilbudet de trenger er å løse problemene på feil måte. Målrettede tiltak mot de barna som virkelig trenger et pedagogisk tilbud er en mye bedre løsning enn å kutte alle over en kam.
- Videre angriper hun Djupedal med disse ordene: At Djupedal er mot kontantstøtten er synd, men at statsråden prøver å vinne politiske poeng på romantiske forestillinger og gale antakelser om at barn som ikke er i barnehage lever isolerte liv, det er virkelig ille.
- Romantiske forestillinger om en fjern fortid hvor landsbyen dekket barnas behov gir ikke statsråden grunnlag for å synse fritt om barns oppvekstvilkår. Vi må kunne kreve at en statsråd baserer seg på kunnskap og forholder seg til hvordan virkeligheten faktisk er. Her har Djupedal åpenbart noe å strekke seg mot.

- Djupedal sa på Holmgang i går at: ”Kontantstøtten skal videreføres og så vidt meg bekjent er det ingen i regjeringa som har sagt at kontantstøtten skal være på det samme nivået”
- Det Djupedal her sier betyr at regjeringa i praksis godt kan redusere kontantstøtten til 1 krone per måned og likevel ha belegg for det han sier. Jeg mener at det er helt feil vei å gå.
- Kontantstøtteordningen burde utvides og omarbeides slik at den virker etter hensikten, nemlig at foreldrene skal få være hjemme og gi mer tid til barna. Per i dag så koster det staten mye mer å subsidiere en plass i barnehage enn det det koster å subsidiere (gi kontantstøtte) til et barn.
- Og enda større vil forskjellen bli når maksprisen settes til 2250 per måned fra nyttår og 1750 per måned fra 2007. Jeg har bedt om å få disse tallene fra departementet og vil komme tilbake til det når jeg har fått svar.

- Det er ingen motsetning mellom barnehage og kontantstøtte. Vi har både råd og muligheter til begge deler og hvis vi først og fremst tenker på barna så viderefører og utvikler både barnehagen og kontantstøtten. Min mening er at vi skal ha barnehageplass til alle som ønsker det og vi skal ha kontantstøtte som virker etter hensikten til de som vil ha det og så skal vi ha effektive og målrettede tiltak mot de barna som trenger det.

- Avslutningsvis vil jeg si at siste ord nok ikke er sagt i denne debatten, verken fra meg eller andre. Det er i hvert fall det positive med denne saken.

Kommentarer:
Postet av: Martin

Må bare si at dette var en kjempebra artikkel som jeg kommer til å legge til som link på siden min.Du er en dyktig skribent.

17.11.2005 @ 12:22
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Takker og bukker...:)

17.11.2005 @ 12:44
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: sveiners

applaus.....meget bra knut...

18.11.2005 @ 03:03
URL: http://sveiners.weblogg.no
Postet av: H. Nilsen

Barnehagene er et fantastisk sted å være. Her lærer barn lek og samvær med andre voksne og barn, de får faste rutiner, riktig underholdning (nei, de har faktisk ikke TV i barnehagen) og masse, masse fysisk aktivitet. Et *kanontilbud*.Samtidig vet vi at hvis du velger å *ikke* ha barnet ditt i barnehagen, så skal du *få* penger av staten for det.Disse pengene kan du bruke til å finansiere det å være hjemme (ja, for du sparer tross alt barnehagen) med en inntekt på ca. 6500kr utbetalt brutto.Eller du kan gjøre som over 70% av de kontantstøttemottakerne som innrømmer det gjør - bruker dagmamma.Dagmammaer jobber i dag nesten kun svart. Så alle pengene du mottar i kontantstøtte for å være hjemme med ditt barn, skal du gå til å lønne en svart dagmamma. Dette er realiteten, folkens. Og staten støtter det, samme hvor blåøyde de gjør seg.Kontantstøtten er en fundamentalt gal støtteordning som *må* bort. Barnehagene er et offentlig tilbud, og det skal ikke belønnes for å velge dette bort.Det blir på en måte som å si at bonden på landet får 200.000kr i subsidier som går til utgiftsdekning på gården. Hvis jeg velger å ikke være en bonde, så skal jeg få 200.000kr rett i lomma hvert år. Tenk litt over det, det blir faktisk det samme.Jeg husker når jeg var yngre, da var det en helt naturlig sammenheng mellom barn og utgifter. Barnehager var dyrt veldig lenge, og skulle du ha barn så måtte du nesten ha det ordentlig.I dag sitter vi her og har en del bedre råd, og barnehagene er ikke så dyre som de engang var. I tillegg skal du få penger for å være hjemme. Dette er jo fint. Men det skal da ikke lønne seg å få barn, hvem i huleste har kommet på den ideen?Barnepedagoger skriker etter å få kontantstøtten fjernet, for de får inn mishandlede barn (psykisk mishandlede) fordi foreldrene velger å gå hjemme å heve støtten i stedet. Dette er barn fra Bergen (i tilfellet jeg leste om) som har foreldre fra Bergen - og prater østlandsk. De lærer språket sitt på TV. Og det er langt flere av disse enn dere tror.Jeg skal fullføre nå; Ved å støtte kontantstøtten, så støtter dere at barna er hos dagmamma. Dette er realiteten folkens. 70% INNRØMMER at de har barna sine hos dagmamma. Tenk hvor mange som er redde for å bli undersøkt for å lønne svart arbeid. Jeg tror vi kan trygt anta at dette ligger tettere opp mot 80%.Faller ikke da kontantstøtten på sin egen urimelighet?

29.11.2005 @ 11:29
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg synes du kunne dokumentere påstandene dine og ikke bare slenge ut tall det ikke er belegg for å si. Vis til tall fra SSB eller noe for å dokumenter det du påstår så blir debatten mer rederlig...Jeg er selv småbarnsfar, har en sønn på 1 1/2 år som er halvt i barnehage og halvt hjemme med meg og jeg kjenner meg ikke igjen i din beskrivelse av hvordan småbarnsforeldre oppdrar sine barn.Men ja, barnehage er et knallgodt tilbud, men det er ikke noe mer enn det heller, altså et tilbud. De aller fleste foreldre er flinke foreldre og mange ønsker å være mer hjemme med barna og da er kontantstøtte også et knallgodt tilbud...

29.11.2005 @ 12:43
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: H. Nilsen

Gjerne.http://www.ssb.no/emner/03/04/30/notat_200441/notat_200441.pdfDette handler om dagmammaer. Kan ramse opp litt. "Over halvparten oppgir at de har videregående skole som høyeste fullførte utdanning, mens drøyt 20% oppgir bare grunnskole og 20% oppgir høyskole."side 13."Barn under 3 år utgjør hovedtyngden av barn i dagmammavirksomheter. Langt over 50% er barn i den aldersgruppen. Dårlig utbygd barnehagekapasitet er en mulig forklaring på dette. En annen mulig forklaring er kontantstøtten som gjør behovet for barnehageplasser mindre for denne gruppen barn. Vi vil derfor også i framtiden kunne se en lavere dekningsgrad for denne gruppen enn for barn 3 år og eldre. Til tross for innføring av maksimalpris på 2750 kroner (fra 1. mai 2004, 1750 kroner fra 1. august 2005) vil nemlig barnehager også i tiden fremover være betydelig dyrere enn dagmammaer når vi tar hensyn til kontantstøtten. Legger vi bortfallet av denne til barnehageprisen, vil den totale kostnaden ved et barn under 3 år i barnehage være 6350 kroner fra 1. mai 2004 og 5350 kroner fra 1. august 2005. Ved å benytte en dagmammaplass til 3200 kroner, slik vi finner i vår undersøkelse, vil en derimot dekke mer enn hele utlegget ved bidraget fra kontantstøtten på 3600 kroner. En sitter faktisk igjen med en positiv netto på 400 kroner."side 14"Til slutt er det verdt å nevne at det langt fra er sikkert at de virksomhetene som har besvartvårt skjema er representativt for alle andre ?hvite? dagmammavirksomheter. Tvert i mot er det14vel heller grunn til å tro at det nettopp er de som føler at de har noe skjule med hensyn tilkvalitative forhold som ikke besvarer, selv om dette selvsagt ikke er eneste grunn til frafall fraundersøkelsen. I tillegg har vi heller ingen informasjon om de ?svarte? virksomhetene. Det ergrunn til å tro at det gjennomgående er dårligere kvalitet i disse fordi man skulle tro at en vedå registrere virksomhetene sin også gjerne vil signalisere seriøsitet i forhold til egenvirksomhet."side 15. - Kun 6,5% av alle dagmammaer har godkjent førskoleutdannelse - De antar at 32% er 'hvite' (ref. 2002) - Undersøkelsen dekker bare 'hvite' dagmammaer, grunn til å anta at svarte innehar dårligere kvalitetTrenger du noe mer?

29.11.2005 @ 13:16
Postet av: Knut Stian Olsen

Disse tallene "beviser" ikke at kontantstøtte er et dårlig tilbud til foreldre som ønsker å være hjemme med barna...Selv om det er noen som vil benytte seg av kontantstøtten på en annen måte enn tiltenkt så handler det i bunn og grunn om valgfrihet. Man kan velge barnehage, man kan velge dagmamma, man kan velge å være mer hjemme med barnet eller man kan velge en kombinasjon av disse tre.Tar man bort kontantstøtten så vil det kun være de med god råd som har denne valgfriheten, alle vi andre må "velge" barnehage uansett om man ønsker det eller ikke.Barnehagen er ikke det eneste saliggjørende for alle barn, det er store individuelle forskjeller på barn så som på voksne og kontantstøtten gjelder for barn under 3 år...Du påsto i den forrige kommentaren at barnepedagoger skriker etter å fjerne kontantstøtten så kan du ikke ha fulgt helt med i timen. Christian W. Beck ved pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo er for fleksible løsninger der foreldre kan være mer hjemme, Stein Erik Ulvund, professor i barnepedagogikk, sa på Standpunkt på NRK at det må foreldre avgjøre selv hva som er til beste for barna, for foreldre flest gjør det som er til beste for barna sine. Han var heller ikke noen motstander av kontantstøtten.

29.11.2005 @ 13:45
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: H. Nilsen

Joda, men da blir det litt fåfengt å diskutere det i det hele tatt, hvis du ikke skal tro på det som står skrevet.Det som faktisk står er at foreldre faktisk svært sjelden er hjemme med barna sine når de mottar kontantstøtten. Og da synes jeg ikke vi skal drive å finansiere alle de som ikke er det, fordi noen faktisk er det.Uansett går det prinsipielt imot alt som heter sunn fornuft ved subsidiering. Fantastisk at en skal subsidiere de som bevisst velger å ikke subsidieres.Ved å sende barnehageprisene til et anstendig nivå vil dette føre til at alle har dette valget. Barnehagene vil koste under 2000kr innen noen år.Barneombudet i dette landet har meninger om kontantstøtten, du kan gjerne lese det han skriver:http://www.barneombudet.no/cgi-bin/barneombudet/imaker?id=5604

29.11.2005 @ 14:19
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg vet meget godt hva Barneombudet mener ettersom jeg har korrespondert med ham vedrørende tidligere innlegg:Han skriver i en epost til meg dette:Hei, og takk for innspill om kontantstøtte. Du er trolig godt kjent med mine tanker rundt denne ordningen, som jeg vet er veldig problematisk for mange barn som heller bør være i barnehage enn hjemme på dagtid. Dette betyr ikke at alle som bruker kontantstøtte svikter sine barn, og det betyr heller ikke at kontantstøtten faller feil ut for alle. Men det er en dårlig og lite målrettet ordning, og OECD har rett i at det holder grupper av barn utenfor et pedagogisk tilbud som barnehagene er.Etter mitt skjønn burde vi være mer forsiktig med å stresse maksprisen i barnehagen og heller være mer opptatt av å inntektsbasere foreldrebetalingen. I Sverige og Finland betaler de som ikke har inntekt ingenting for barnehagene. Der opererer de med en gradert betaling fra kr 0,- til en makspris. Det gjør at inntekter ikke avgjør om man kan ha barn i barnehagen eller ei. Slik bør det naturligvis også være her. Som annen utdanning, bør barnehagene være gratis, særlig for dem som helst vil ha barna der, men som ikke har råd.Takk for nyttig tilbakemelding.Med vennlig hilsenReidar Hjermannbarneombud

29.11.2005 @ 15:14
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: H. Nilsen

Jeg er helt enig med han, og hvis du også er det - så er også vi enige.Forøvrig har de et slikt system han skisserer i Bergen. Betalingssatser:http://www.sib.uib.no/sib/Barnehager.nsf/frs_6Dette er et tiltak fra Bergen Kommune og Studentsamskipnaden i Bergen, og de tilbyr ytterligere refusjon enn dette.En husholdning som har under 150.000kr i inntekt i året vil slippe unna med drøyt 400kr måneden for en barnehageplass. Og det er med maksprissatsen på 2750kr (som for studenter er 2500kr). Satsen skal ned 500kr til 2250kr over nyttår, det betyr vel at vi studenter skal betale 2000kr per barn - og med full moderasjon sikkert rundt 250-300kr per barn.Jeg mener at vi BØR stresse maksprisen og samtidig innføre inntektsbasert betaling.Og barnehagene er et viktig pedagogisk tilbud, og en utdannelse. Dagmammaer og hjemmeværende vil ikke i samme grad kunne tilby det samme, selv om det er mange som naturligvis kan det.Det at det er problematisk for mange barn er det jeg refererte til, og jeg leste en ganske trist artikkel om situasjonen her i Bergen. Det har vært en dramatisk økning med psykisk mishandlede barn (ikke får stimuli, pedagogisk oppfølging etc.). Finner ikke den artikkele igjen, men jeg skal prøve mer.Fant derimot denne:http://www.utdanning.ws/templates/udf____11065.aspxHva mener du om barneombudets uttalelse i forhold til kontantstøtten?

29.11.2005 @ 17:56
Postet av: H. Nilsen

Fant den!http://www.bt.no/lokalt/bergen/article28935.eceEnjoy.

29.11.2005 @ 18:05
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg er ikke enig med barneombudet ang. kontantstøtten.Jeg skrev i innlegget mitt som en konklusjon dette: "Det er ingen motsetning mellom barnehage og kontantstøtte. Vi har både råd og muligheter til begge deler og hvis vi først og fremst tenker på barna så viderefører og utvikler både barnehagen og kontantstøtten. Min mening er at vi skal ha barnehageplass til alle som ønsker det og vi skal ha kontantstøtte som virker etter hensikten til de som vil ha det og så skal vi ha effektive og målrettede tiltak mot de barna som trenger det."Og det står jeg ved.At ikke alle gjør det som er til beste for sine barn og at de blir psykisk mishandlet er en sak for barnevernet og politiet og bør ikke gå utover alle de foreldrene som faktisk gjør det som er til beste for barna.Men la det være helt klart, jeg er ikke motstander av barnehage på noen måte, men jeg mener at vi skal ha en reell mulighet til å velge å være sammen med barna, i hvertfall de 3 første årene av barnets liv. Uten kontantstøtte faller den valgmuligheten bort

29.11.2005 @ 18:08
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: H. Nilsen

Hvis det skal være både kontantstøtte og full barnehagedekning, så må kontantstøtten også gis til foreldre som har barn i barnehage.Jeg er såklart glad for å få penger, det er vel alle - men vi må se på om vi ønsker å få uendelig med penger i dette landet.Det du sier at det er en sak for barnevernet og polititet minner veldig om det de sier i USA om sin våpenpolitikk. Der er det en støttegruppe som er for våpenpolitikken, og de bruker følgende analogi: "Hvis vi skal forby våpen fordi noen ikke klarer å kontrollere seg med det, så bør vi også forby fly siden det ble brukt i 9/11."Det sier seg selv at en må se på årsaken til hvorfor det blir slik, og tilfelle for svært mange som mottar kontantstøtten er at de mottar den fordi de ikke har råd til å miste kontantstøtten.Jeg er ikke for offentlig sløseri i det hele tatt, så jeg mener at kontantstøtten må fjernes. Men skal den være der, så bør den absolutt gis til alle. Det er iallefall helt håpløst slik den er nå.

29.11.2005 @ 18:46

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/404699