Regjeringens løfter vs. ansvarlig økonomisk politikk

Arbeiderpartiets Hill Martha Solberg trekker frem noen punkter hvor den nye regjeringen vil omarbeide statsbudsjettet frem til budsjettet skal legges frem. ”Det vil helt klart gi politiske endringer som vil merkes” sier hun på Arbeiderpartiets egne nettsider.


Jeg tviler overhodet ikke på at vanlige lønnsmottakere vil merke at det er blitt et skifte av regjering her i landet. Et av punktene hun trekker frem er dette: "Den nye regjeringen vil legge fram et nytt skatte- og avgiftsopplegg, hvor det kommer endringer i forhold til det foreslåtte”. Den nye regjeringen har som kjent sagt at de vil gå tilbake til det skatte- og avgiftsnivået vi hadde i 2004. Det betyr noe høyere skatter og avgifter for folk flest, desverre. Det skal bli spennende å se hvor vi vil merke denne økningen mest.


Og i neste punkt sier Solberg: ”Den nye regjeringen vil styrke kommunenes økonomi med flere milliarder kroner slik at disse kan skape en god skole og en trygg eldreomsorg”. Og med det er hele den skatte- og avgiftsøkningen opp til 2004-nivå spist opp.


Utfordringen blir da å finne inndekning for alle de andre gode formålene de har lovet oss i regjeringserklæringen fra Soria Moria. Blant mye annet så står det: ”Verdiskapingen og sysselsettingen må styrkes i alle deler av landet, blant annet gjennom økt innsats på forskning og utvikling og gjennom å styrke samfunnets evne til å sikre alle tilgang til sentrale velferdsordninger som barnehage, utdanning, omsorg og helse”. En del av disse løftene finansieres med  å styrke kommuneøkonomien, men langt fra alt. Hvor vil de hente inn pengene til disse formålene?


De lover også mer til veger og samferdsel i regjeringserklæringen: ”Regjeringen mener godt utbygde veger er en nødvendig rammebetingelse for å kunne opprettholde strukturen i bosetningen og næringslivet. Regjeringen vil øke bevilgningene til vegformål. For å utløse større verdiskaping, må det satses mer offensivt på det sekundære riksvegnettet. Det er også behov for opprusting av fylkesvegene”.


Videre lover de mer penger til jernbane: ”Jernbanen skal være en attraktiv, tidsmessig, miljøriktig og god transportløsning for personer og gods. For å utløse det potensialet som ligger i denne transportformen må det en betydelig styrking til. Dette medfører at dagens skinnegang rustes opp og utbygging av dobbeltspor, særlig rundt de største byene, prioriteres”.


Også det digitale nettet vil regjeringen bruke penger på: ”Norge skal være av de land i verden som er først i å ta i bruk og utvikle elektronisk kommunikasjon. Regjeringen vil øke ambisjonsnivået for bredbåndsutbyggingen. Utbygging av bredbånd til hele landet gir store muligheter for næringsetablering og utvikling, og opphever i stor grad de avstandsulemper som måtte eksistere. For Regjeringen er det et mål at alle husstander og private og offentlige virksomheter skal ha tilgang til et fremtidsrettet høyhastighetsnett til lik pris i hele landet. For å stimulere til en raskere utbyggingstakt, må det offentlige bidra økonomisk. Offentlig sektor skal være ledende når det gjelder å etterspørre nye teknologiske løsninger. Regjeringen vil få til en mer samordnet utbygging av de ulike digitale nett i Norge”.


Dette, i tillegg til en hel rekke av andre gode formål regjeringen vil bruke penger på (bl.a 10000 flere ansatte innen eldreomsorg), får meg til å spørre meg selv; hvor i all verden skal de hente inn penger til alle disse formålene? Ikke skal skatter og avgifter være høyere enn 2004 nivå og handlingsregelen for bruk av oljepenger skal følges. Når de i tillegg skal reversere kutt i arbeidsledighetspengene og til trygdede er det vanskelig å se at de kan gjennomføre alt dette.


Alle disse lovnadene er av forståelige grunner ikke tallfestet i regjeringserklæringen, men at det dreier seg om mange milliarder er hevet over enhver tvil.


Det går rett og slett på troverdigheten løs at de lover så mye mer til alle gode formål, enda de må vite at løftene ikke kan holdes uten en kraftig økning i skatter og avgifter eller med et utstrakt overforbruk av oljepengene.


Stoltenberg sa i tiltredelseserklæringen at regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk. Det samsvarer dårlig med alle de løftene regjeringen ga i Soria Moriaerklæringen.


Selv om alle disse områdene trenger et løft så vil det ikke være ansvarlig økonomisk politikk å innfri alle disse løftene. Derfor burde de heller ikke ha kommet med dem.


Jeg ser frem til budsjettet blir lagt frem. Det skal bli spennende å se om regjeringen er ansvarlige i pengepolitikken eller om de skal bygge seg det luftslottet de lovet oss på Soria Moria.


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/334708