Kreve inn skatt fra tiggerne

- Oslo ligningskontor står for denne ukas mest umenneskelige handling i det de vil kreve inn skatt på det tiggerne har tjent på salget av magasinet =Oslo. Magasinet har kommet ut i to utgaver og hver tigger har i snitt tjent ca 3000 kr måneden.

- Initiativtaker Vibeke Omberg sier til TV2 Nettavisen: "De eneste alternativene disse menneskene har til å selge magasinet er å sitte på gata, trekke på strøket eller foreta kriminelle handlinger". Jeg er så enig med henne. Det er helt utrolig at ligningskontoret skal begynne å kreve inn skatt av de få kronene disse tiggerne tjener på salget av dette magasinet. Alternativet blir jo som Omberg sier at de istedet vil begå kriminalitet og selge sex osv...

- "Det er detaljerte skatteregler som regulerer slike forhold. Det er ikke noe vi kan gjøre noe med".
sier direktør Jan Egil Kristiansen ved Oslo ligningskontor. Det er bare tull mener jeg. Det er lov å bruke huet selv for ligningskontoret i Oslo. Dette er ikke et spørsmål om ligningskontoret skal kreve inn noen få kroner fra disse menneskene, men et sammfunnstiltak som hjelper disse menneskene til et mer verdig liv og jeg tror ikke det er meningen at ligningskontorene er til for å hindre disse menneskene i å få et bedre liv.

Strandhandel på Bygdøy

- De rødgrønne er ordentlig på farten med å bruke statens penger og det allerede før de er i regjering. Det saken handler om er selvsagt Jens Stoltenberg og co sitt "kjøp" av strandtomten til Vaske-Bakke eller Svein Erik Bakke på Bygdøy for 30 millioner kroner. Nærmeste nabo til tomten er badeplassen Huk. Jens Stoltenberg sier til Dagbladet: "Det var min idé - jeg kom på det da jeg leste en avisartikkel om at Bakke ville selge".


- Jeg synes denne koalisjonen med Stoltenberg i spissen går litt vel langt over streken når dem begynner å øse ut av statens penger allerede i god tid før de kommer inn i regjeringskontorene. De gambler faktisk på at de skal klare å komme til enighet på Soria Moria, for hvem er det som skal betale for denne moroa hvis de ikke klarer å bli enige om et regjeringssamarbeid?
- Bakke sier til Dagbladet: "Jeg har prøvd å selge villaen to ganger tidligere, men fikk ikke pengene jeg var lovet. Denne gangen er jeg sikker på å få det jeg skal ha". Jeg tror ikke at Bakke skal føle seg for sikker denne gangen heller for hvis ikke de rød-grønne blir enige på Soria Moria så blir det ikke noe av dette kjøpet.


- I tillegg til det at de ikke ennå har blitt enige om en regjeringsplatform så bruker de statens penger på en måte som, for å si det mildt, er meget tvilsom og som er med på å undergrave tilliten vi som borgere skal ha til at det regjeringen foretar seg skjer under lovlige og kontrollerbare former.
- Til Aftenposten i dag sier statssekretær i Miljøverndepartementet, Øyvind Haabrekke, dette: "Når det gjelder kjøpet på Huk, er dette et grovt overtramp i forhold til normale spilleregler for bruk av Statens midler. Her betaler man hele regningen over bordet uten at det er gjort noen vurdering på myndighetssiden. Hverken Miljøverndepartementet eller Direktoratet for naturforvaltning har vært koblet inn. En normal prosess hadde vært forhandlinger mellom stat og eier med offentlig innsyn. Det har ikke skjedd her".
- Jeg slutter meg til denne kritikken. Hvis det viser seg at det blir normen å bruke av statens midler uten offentlig innsyn så er det meget uheldig, men desverre ikke noe overraskende med Arbeiderpartiet ved roret.


Bønner i den offentlige skolen!

- Den kristne avisen Norge IDAG har på sin nettside en lengre artikkel om fjerning av bønn for elevene i den offentlige skolen. Loven trådte i kraft den 17.juni i år.

- En noe oppgitt lærer i Etne i Hordaland, Sissi Kringlebotten sier til avisen: "De har fjernet enhver mulighet for barna til å få kjennskap til hvordan kristenlivet fungerer i praksis. Målet for undervisningen er generell kunnskap. Lærerne på skolen har fått føringer på hva vi kan og ikke kan gjøre. Etter lovendringen trådte i kraft, har vi ikke lov til å synge en salme eller be Fadervår i den offentlige skolen."
- Vel Kringlebotten, det er noe av poenget med den nye loven det. Barn skal ikke påvirkes av den offentlige skolen til å gå i en bestemt trosretning.
- Og i tillegg så skal den offentlige skolen være en inkluderende skole for barn av ikke troende foreldre og også for barn av alle andre trosretninger som måtte forekomme.
- Jeg vet ikke hvordan det er med andre trosretninger i Etne eller om det finnes mennesker der som ikke er religiøse, men det ser ut til at Kringlebotten ikke har sett eller opplevd at det finnes flere religioner enn den kristne.

- Også pastor Gunnar Jeppestøl i Filadelfia i Vennesla reagerer på forbudet: "Om dette er tilfellet, så har norske politikere sovet i timen. Jeg trodde at de folkevalgte skulle verne om våre kristne grunnverdier, selv om det blir et sosialistisk flertall. Det skulle ikke være lov. En skulle håpe at det hele var en misforståelse. Her bør politikerne bli konfrontert med resultatet av en lemfeldig behandling av vår kristne kulturarv, for her har de ikke gjort jobben sin".
- Selsagt har politikerne gjort jobben sin ved å endre lovteksten fra å lyde: "...målet for kristenlivsopplæringen er å gi elevene en grundig kjennskap til Bibelen og kristendommen som kulturarv og evangelisk luthersk tro", til å lyde: "Gi grundig kjennskap til Bibelen og kristendommen som kulturarv".
- Det ser ut som om kristenfolket og pastor Jeppestøl ikke har tatt inn over seg at den norske befolkningen i større og større grad består av mennesker som ikke tror i det hele tatt og av mennesker som har en helt annen tro enn kristendom.
- Vi har i dagens Norge et multikulturelt og multireligiøst samfunn, så hvis Jeppestøl kunne tatt en titt ut av vinduene i sin egen menighet så ville han kanskje ha oppdaget det selv også.

- Vår kristne kulturarv betyr ikke at vi skal påtvinge våre barn en kristen eller annen religiøs tro. Kulturarven betyr at vi bygger samfunnet vårt på de kristne verdiene, ikke på den kristne tro som sådan.
- Hvis noen foreldre absolutt vil gi ungene deres en religiøs trosopplæring så kan de fint gjøre det på hjemmebane, eller sende barnet til en eller annen religiøs livssynsskole.
- Det skal ikke være en jobb for den offentlige norske skolen å belære alle barn om kristendom via bønner og salmesang etc.

Samfunnsengasjement til etterfølgelse

Det Christian Ringnes nå gjør i Oslo burde være et eksempel til etterfølgelse for andre personer med økonomi til det. I følge VG i dag så støtter Ringnes en nystartet organisasjon som heter WayBack og som drives av tidligere kriminelle.

Ringnes har kostet på 9 millioner kroner til kjøp av hus til de tidligere kriminelle som nå jobber med å rehabilitere fanger. Ringnes sier til VG: "Ideen til WayBack er fantastisk god. De som selv vet hva det handler om, jobber for å få innsatte ut av kriminaliteten".
Videre sier han til avisen: "Kriminalitet er et problem for gårdeiere, så jeg har en egeninteresse i dette. Jeg vet ikke hva et innbrudd koster samfunnet, straffeapparatet og de som er midt oppe i det, men det er mye. Dette arbeidet er noe jeg gjerne støtter".
Ringnesselskapet Eiendomsspar støtter i tillegg Kirkens Bymisjon, Bellona og Gatejuristen med økonomiske midler.

Dette er et samfunnsengasjement som er meget gledelig og det er lov å håpe at også andre vil ta etter Christian Ringnes på dette området. Stå på Ringnes, du fortjener all honør for dette engasjementet.
Det er kanskje også lov å håpe at han eller andre "rikinger" vil støtte en familie på tre hvor mor og far er eks-narkomane også da, som lever av 150.000 kr. i året. :o)

Ventelønnsordninga for statsansatte

- Dagbladet skriver i dag at den nye, rød-grønne regjeringa vil stanse den nye tjenestemannsloven som skulle trådt i kraft fra nyttår. Det betyr at de vil videreføre den svært urettferdige og usosiale loven som sikrer statsansatte såkalt ventelønn mens de går uten arbeid etter nedbemanninger eller omorganiseringer.

- Denne ventelønna som statsansatte kan kreve er på rundt 66 prosent av bruttolønn. Bondevikregjeringa fikk gjennomslag for en ny tjenestemannslov, men denne møtte stor motstand blant de statsansattes fagforeninger.

- Dette viser helt tydelig at den sosiale profilen de rød-grønne hadde mot urettferdighet i samfunnet som de messet så svært om i valgkampen, ikke er verdt noen verdens ting når det kommer til stykket.

- Denne ventelønnsordningen er en meget usosial ordning. Den betyr at ansatte i staten har en mye tryggere og sikrere ordning enn noen annen privat eller offentlig ansatt har.

- "Vanlige" lønnsmottakere må betakke seg til Aetat og dagpenger, 60 prosent av lønna, begrenset oppad til rundt 16.000, med de pliktene det innebærer. Mens de statsansatte motar 66 prosent av bruttolønna, uten begrensninger oppad og ingen krav ellers.

- Noen som sa at den nye regjeringa vil holde en "sosial profil"? Vel, nå kommer sannheten i deres politikk frem.

Sirkus Avinor

- Sirkus Avinor fortsetter med uforminsket styrke. Nå har Sjefflygeleder Tor Øyvind Skogseth og assisterende sjefflygeleder Bjørn Eriksen ved Avinors kontrollsentral i Røyken sagt opp sine stillinger og fratrer den 1.desember.
- Det er nærliggende å tenke seg at denne oppsigelsen har en nær sammenheng med det spetaklet som har vært i Avinor det siste året.
- Tillitsvalgt for flygeledere ved Oslo innflygningskontroll, Paul Johannessen sier til VG at: "Vi ser med bekymring på at at meget gode lederes synes å slites ut i den pågående prosessen med Avinors ledelse". Videre uttalet han at: "Det er vårt inntrykk av Flysikringsdivisjonen i Avinor er i en kontinuerlig kamp med Flyhavarikommisjonen og Luftfartstilsynet, en kamp vi som jobber operativt over hodet ikke vil støtte".
-
Kommunikasjonsdirektør i Avinor, Ove Narvesen sier i en kommentar: "De to velger å gå over i operative stillinger, men fortsetter som flygeledere. Dette er en personalsak som vi ikke kommenterer, men vi ser over hodet ingen dramatikk i deres beslutning".

-
Det er tydligvis bare ledelsen i Avinor som ikke synes det er dramatisk at sjefer sier opp. Det kan virker for meg som om det er en alvorlig mangel på tillit som de ansatte har til ledelsen i Avinor, men at disse tviholder på sine jobber og nekter å innse hvor alvorlig dette mangel på tillit er. Det er tross alt flysikkerheten det er snakk om her.
- Og når VG i en annen artikkel skriver at Narvesen mener det er vanskelig å si om mangelen på flygeledere mandag har sammenheng med den generelle turbulensen mellom de ansatte og topp-ledelsen i Avinor, ja da har Avinor et problem. Narvesen sier: "De tre flygelederne det dreier seg om har bedt seg fri i henhold til regelverket. Men det er mulig de har reagert på dette".
- Ledelsen i Avinor SKAL VITE hva som er problemet dem og gjøre noe med det, de skal ikke bare komme med en flåsete uttalelse  om at det er vanskelig å si. Hvis ikke ledelsen klarer å løse dette problemet som har vart i 1 år nå så fortsetter den å gamble med vår flysikkerhet.
- Jeg mener at ledelsen i Avinor må stille sine plasser til disposisjon. For når det tar så lang tid å ordne opp i et personalproblem, ja da har rett og slett ikke ledelsen maktet å gjøre jobben sin tilfredsstillende og må følgelig la noen andre få gjøre det.

Stein Erik Hagen smisker allerede

- En av de virkelig store eierne i Orkla-konsernet, Stein Erik Hagen, var utrolig raskt ute med å smiske seg inn i varmen til den kommende rød/grønne regjeringa. I dag, en uke og en dag etter valget, smisker Hagen med LO-leder og Ap-sentralstyremedlem Gerd-Liv Valla.
- Hagen sier til VG om Valla: "Vi er mer enige om ulike saker, enn vi er uenige". Videre sier Valla til samme avis: "Jeg er godt fornøyd med det han sa om ønske om industriell satsning og langsiktighet. Hagen forsikret meg om at det eneste han vil slakte, er elgen under den kommende elgjakten".

- Det var da svært så raskt de to "fiendene" fant tonen etter valget da. Det er nesten så jeg lurer på om ikke både Valla og Stoltenberg vil bli bedt i Hagens 2 års bryllupsdag den 12.juni neste år (husker datoen fordi jeg selv giftet meg den dagen:)).
- Jeg synes det er patetisk av Stein Erik Hagen å begynne å logre for den kommende regjeringa allerede nå. Hvis han hadde hatt litt skam i livet så kunne han ventet til etter at den nye regjeringa har tiltrådt.
- Men Hagen er nok alt for glad i oppmerksomhet og "viktige mennesker" og vil sole seg i glansen av den til enhver tid sittende regjering uansett om det betyr at han må gå på akkord med sine egne meninger.
- Men det er uansett et stort paradoks at Hagen, som så sterkt kritiserte LO-Ap's samrøre, i dag kysser Valla der sola ikke skinner.

Vil stoppe egenandeler på sykdom

- Bjarne Håkon Hansen, Arbeiderpartiet, sier på partiets nettsider at de ikke vil være med på en økning i egenandelene ved sykdom. Hansen sier: "Arbeiderpartiet har programfestet at vi ønsker å holde egenandelene i helsevesenet på et lavt nivå. Vårt mål er å unngå økninger i egenandelene".

- Men Hansen sier i tillegg noe som gjør meg litt usikker på om de faktisk vil leve opp til programmet sitt. Han sier nemlig videre at han må ta et forbehold om at han enda ikke har sett budsjettforslaget fra regjeringen: "Vi må derfor se hele budsjettforslaget under ett før vi kan konkludere endelig. Men Arbeiderpartiet vil gjøre alt vi kan for å unngå økninger i egenandeler på sykdom".

- Jeg skal ihvertfall følge nøye med på hva den nye regjeringen kommer opp med når det gjelder denne saken her under budsjettforhandlingene nå i høst. Denne saken vil bli en liten prøvestein på om Stoltenbergs regjering faktisk har til hensikt å ikke gjøre det vanskeligere for de som er syke og har dårlig råd, slik de har kritisert den sittende regjering for å gjøre.

- Det burde ihvertfall ikke være vanskelig å få til dette ettersom den kommende regjeringspartner, Sosialistisk Venstreparti, vil fjerne alt som heter egenandeler på sykdom. Og på SV sine egne nettsider så sier Øystein Djupedal dette: "Økte egenandeler er Bondevik-regjeringens siste hilsen til eldre, kronisk syke og funksjonshemmede. SV reagerer sterkt. - Vi er i mot en slik økning og kommer til å gjøre vårt for at det ikke skal skje".


- I den andre regjeringspartneren Senterpartiets program for 2005-2009 står det ingen ting om egenandeler ved sykdom, men Marit Arnstad sier i følge Nettavisen til NTB at: "Det er en merkverdig holdning å gå inn for å lette skattene på inntekt, mens skatten for sykdom kan økes så mye som man bare vil".

- Alt burde derfor ligge til rette for å stoppe en økning i disse egenandelene, men det gjenstår å se. Jeg skal ihvertfall følge regjeringsforhandlingene og de påfølgende budsjettforhandlingene med argusøyne.


Ikke noe å glede seg over LO

- Dagsavisen melder nå i dag at hele 66 prosent av LO's medlemmer stemte på det rød/grønne alternativet ved dette valget. 51 prosent til Arbeiderpartiet, 9 til Sosialistisk Venstreparti og 6 prosent til Senterpartiet.
- Dette gleder selvsagt LO-sekretær Ellen Stensrud, men hun sier samtidig at valgkampen enda ikke er over og at den vil fortsette frem mot kommune- og fylkestingsvalget om to år.
- Jeg synes ikke at dette er noe LO burde glede seg over i det hele tatt, for det er da faktisk så mye som 34 prosent av medlemmene som IKKE stemte på det rød/grønne alternativet. Enda færre av LO's medlemmer stemte på Arbeiderpartiet.

- Det betyr at det faktisk er så mye som 49 prosent av LO-medlemmene som IKKE stiller seg bak LO's støtte til Arbeiderpartiet. Så høye tall burde selvsagt være en alvorlig tankevekker for Gerd-Liv Valla når hun skal i møter i Arbeiderpartiets sentralstyre.
- For av de ca. 800.000 medlemmene som betaler kontigent til LO så stemte over 390.000 av den på et annet parti enn det LO selv betalte "valgkampskontigent" til.
- Over 390.000 betalende LO-medlemmer som stemte noe annet enn Arbeiderpartiet var da indirekte med på å finansiere Arbeiderpartiets valgkamp, til tross for at de stemmer et annet parti.

- Det er en uheldig samrørepolitikk som er med på å undergrave demokratiet i landet vårt. Vi liker å se på oss selv som best i klassen, likevel får altså en stor "lobbyorganisasjon" kjøpe seg plass og makt i et partis sentralstyre for betalende medlemmer sine penger. Og atpåtil så er nesten halvparten av disse medlemmene uenig med dette partiet. Det er tankevekkende synes jeg.

"Skyggen"

Slik så altså Kjell Alrich Schumann, en av de NOKAS-mistenkte ut før NOKAS-ranet:

Kjell A S 01

Jeg tror at bildet ble tatt etter at Schumann ranet en av postens verditransporter på Grinder i Grue kommune en gang på 90 tallet.

Og slik ser han altså ut i rettsaken nå:

Kj A S 02

Det er ikke det minste rart at denne mannen blir kalt "skyggen" synes jeg. Hans fødenavn er forøvrig Kjell Alrik...

Nord Korea aksepterer ikkespredningsavtalen

Nord Korea vil igjen akseptere ikkespredningsavtalen om kjernefysiske våpen melder VG nå i dag. Nord Korea vil også stanse atomprogrammet sitt i bytte mot olje, elektrisitet og sikkerhetsgarantier. I tillegg vil de slippe inn inspektører fra IAEA (International Atomic Energy Agency).

Det er veldig gledelig at Nord Korea igjen vil legge seg på denne linjen og det viser også at det faktisk nytter med forhandlinger, selv med land i den såkalte "ondskapens akse" som Bush kalte det for en tid tilbake.

Dette burde også kunne være en spire til å satse på forhandlinger også med Iran som er et annet land på Bush sin etterhvert så berømte akse, og ikke kun rasle med sablene slik som det ble gjort i en tale han hold i FN forrige uke.

Når det gjelder Iran og deres rett til å bruke atomenergi til fredelige formål så er de selvsagt i sin fulle rett til det. Men jeg mener at de også bør godta inspektører fra IAEA slik at eventuelle misforståelser kan unngås. Vi har jo alle friskt i minne at amerikanernes intervensjon i Irak var bygget på falskt grunnlag og en gjentagelse av en slik "misforståelse" er lite ønskelig.


Kuer på madrass

Det er en skikkelig gladnyhet for Dagros, Litago og alle de andre kuene i landet som VG presenterer i dag. Kuene skal alle sammen få hver sin madrass å ligge på fra 1.januar neste år.

Det er ikke få madrasser det er snakk om heller, hele 235.000 melkekyr skal altså få bedret nattesøvnen sin betraktlig, og bedre nattesøvn gir bedre melk ifølge bonde Ole-Kristian Skallerud på Gjerdrum.

Det er selvsagt svært gledelig for kuene, men det blir en kostbar affere for bøndene ser det ut til. Skallerud har kjøpt inn 96 madrasser til den nette sum av 160.000 kroner. Det blir ca 1700 kroner per ku det.

Og det er i tillegg dyrere for disse ku-madrassene enn det en fult brukbar madrass koster på Jysk.

Meningsløs meningsmåling

En "undersøkelse" gjort av TNS Gallup for TV2-programmet God kveld Norge må vel være noe av det mest meningsløse jeg noen sinne har sett på trykk. Jeg snakker selvsagt om målingen "hvem er smartest i kongefamilien". Hva i all verden er den såkalte undersøkelsen godt for da? Er det virkelig så lite å fylle det sladderprogrammet med at de må lage kunstige innslag?

Ikke bare er det et helt meningsløst innslag i et hjernedødt program, men også nyhetsaktører presenterer denne målingen som en "nyhet". Nettavisen kaller den "Folkets Dom" og VG (avisenes Se & Hør) skriver i sin overskrift "Nordmenn tror Haakon er smartest". Dette er da så langt fra en nyhet som det går an å komme.

Det er kun en utrolig hjernedød måling for å fylle et fra før meningsløst program med enda mer meningsløst innhold. Dette var et lavmål fra TV2 sin side, og det sier vel det meste. TV2 blir mer og mer som TV'ens Se & Hør, og de er ingen god kopi heller...

Ufyselige Kvarme

Biskopen i Oslo, Ole Christian Kvarme uttaler til Aftenposten i dag at: "I perioden som biskop har jeg hatt samtaler av personlig karakter med på enkeltmedarbeidere. Jeg ønsker å være med å bygge best mulig relasjoner til de homofile. Dette handler om store og vanskelige spørsmål og det er for tidlig å si noe om resultatet"

Det er i mine øyne kun en person som virkelig fronter dette som store og vanskelige spørsmål og det er biskopen selv. Hans syn på de homofile og på homofiles rettigheter, samt hans motstand mot at homofile skal kunne inntre i vigslede stillinger er med på å undergrave den jobben som er gjort for at homofile ikke skal diskrimineres i samfunnet.

Hadde Kvarme hatt litt varme og omtanke for også denne gruppen mennesker så ville det ikke ha vært noen "store og vanskelige spørsmål". Han kunne, i likhet med resten av samfunnet, godta at homofile også er likeverdige mennesker og ikke en underart som ikke er verdig til de vigslede stillingene.

Jeg tror at dette stridstemaet vil føre til at Kvarme til slutt blir fjernet fra stillingen sin som biskop i Oslo. Etter Kvarme så håper og tror jeg at det vil komme en biskop som er like inkluderende som det Gunnar Stålsett var i sin gjerning.

Bondeviks siste hilsen til de syke og fattige

Statsminister Kjell Magne Bondeviks meget generøse avskjedsgave til de syke og fattige her i landet er en kraftig økning i egenandelene til lege og medisiner. Økningen er på nær 1000 kroner, fra ca 1500 kroner til 2500 kroner pr år.

Det er en intet mindre enn en gavepakke i et allerede stramt budsjett det fra vår kjære "fattigdomsbekjemper i utlandet, men driter i hjemlandet" statsminister Kjell Magne Bondevik.

Det må da være noe allvorlig galt med den mannen. Han påstår jo hele tiden at han vil kjempe for de fattige og for at de fattige skal få det bedre. I går ga han bort flere hundre millioner til fattigdomsbekjempelse til FN, mens han samtidig gjør alt han kan for å straffe de som har minst fra før hjemme i Norge. Det var kvalmende å se han stå på talerstolen i FN og si "Make poverty history" når han samtidig vil straffe de syke og fattige på hjemmebane.

For det er et faktum at de som sliter mest med økonomien i dette landet er de uføretrygdede, med lave trygder og med en sykdom som krever mye medisinering. Det er altså disse Bondevik nå i sitt testamente vil loppe for enda mer enn det han allerede har gjort. Det er skammelig og uverdig og jeg både håper og tror at dette vil bli nedstemt i budsjettbehandlingen neste måned.


kilde: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article1116949.ece
kilde: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1116818.ece

Kristin vil ha mer innflytelse...

Sosialistisk Venstrepartis leder, Kristin Halvorsen, er tilbake til hverdagen igjen. Det synes helt tydlig i det hun sier til VG at: "Det er SV som har tatt støyten i valgkampen. Vi har hatt et tøft løp. Det er opplagt at vi skal ha et forhandlingsresultat som vi kan stå inne for. Vi har gjort noen feil i denne valgkampen. Det skal vi lære av. Resultatet skal være forankret i partiet, og det skal være bærekraftig i fire år for SV".

Dette er jo helt opplagt for alle det Kristin, at tilbakegangen som SV har hatt betyr at de skal ha mer makt og innflytelse enn dere skulle ha hatt uten denne tilbakegangen. Det er nesten så jeg er litt glad for at dere SV'ere ikke gikk helt ned på 4-tallet eller kanskje til og med under sperregrensen, for tenk hvor mye makt og innflytelse dere kunne ha krevd da Kristin! Det er ikke småtterier altså.

Jo mer dere i SV måtte blø i valgkampen og av resultatet etterpå, desto mer makt og innflytelse skal dere ha som plaster på såret. Det er jo bare rett og rimelig det, ikke sant? For det er selvsagt sånn i politikken, at jo flere velgere partiene som skal i regjering mister, desto mer makt skal dem ha etterpå. Det er jo så innlysende, jeg fatter ikke at jeg ikke har skjønt det tidligere altså.

Statlig kontroll over næringslivet?

- Kampen for Union er ikke over for våre nye folkevalgte ser det ut til. Per Olaf Lundteigen (Sp) sier til Nationen at: "Noe av det første denne regjeringen må gjøre i næringspolitikken er å redde Union. Union vil bli et eksempel på den nye næringspolitikken som skal føres. Fagbevegelsen og skogeierne må vite at de har regjeringen i ryggen".

- Dette kan tyde på at det frie næringslivet her i landet vil gå svært harde tider i møte med den nye regjeringa ved roret. Særlig hvis Lundteigen får en hånd på den. Det blir helt klart en tilnærming til mer og mer statlig styring, innblanding og kontroll med næringslivet, der det er våre politikere som skal bestemme hva som skal skje med en bedrift som skal legges ned.

- Det vil etterhvert koste AS Norge dyrt, for hvis det er slik at staten skal bestemme, ja da må også staten spytte i penger hver gang en bedrift trues av nedleggelse. Store som små. Staten vil dermed holde kunstig i live bedrifter som ikke har livets rett. Jeg sier ikke at dette gjaldt Union, men en regel for å hjelpe Union må da også gjelde for alle andre bedrifter.
- Man kan si hva man vil om Union og det å legge ned en bedrift som faktisk går med overskudd. Men det som blir helt feil er om det er våre politikere som skal sitte å bestemme over en bedrifts disposisjoner i et marked. Det er bare nødt til å gå galt det.

- Dette gjelder ikke bare Union, men er en prinsipiellt viktig sak for hvor langt staten skal gå for å detaljstyre næringslivet, eller deler av næringslivet. For en slik detaljstyring kan ikke Stoltenberg eller Lundteigen ha på seg (jo kanskje Lundteigen da, den mannen burde vært AKP'er han), men ikke Stoltenberg. Han sier det jo så *kremt* fint selv, "jeg er jo en ansvarlig mann". Vel, det gjenstår å se!
- Nei, dette gjelder alle bedrifter som av en eller annen grunn ser seg nødt til å legge ned en av sine underavdelinger. Det kan ikke være sånn at en bedrift, f.eks en bensistasjonkjede, ikke skal ha lov til å legge ned en av sine stasjoner eller tankavdelinger eller hva som helst selv om den går med overskudd. Det er akkurat det samme prinsippet selv om det ikke er 300 ansatte det er snakk om. En bensinstasjonskjede selger ikke til en konkurrent altså.
- Eller hva med Tine meieriene. Skulle ikke de fått lov å legge ned mange av sine små meierier? Jeg vet at en del av disse meieriene er solgt til andre, men ikke alle.

- Jeg ønsker ikke at det skal være staten som skal regulere private eieres disposisjoner med sine bedrifter. Det må det være opp til hver enkelt bedriftseier å bestemme selv. Jeg har ikke noe tro på at Norsk Skog legger ned Union i stedet for å selge fordi de er onde. Jeg tror de gjør det for å trygge arbeidsplasser andre steder i bedriften. Og å selge til en konkurrent er det samme som å skyte seg selv i foten.

3 statlige melkekuer

- Jeg har lyst til å stille spørsmålene om hvem som bestemmer over ditt eget liv og din egen helse og jeg begynner med regelen om bruk av bilbelte: Er bilbeltebruk et trafikksikkerhetstiltak fra staten, eller er det en melkeku for staten? I blant så begynner jeg å lure litt altså.

- Selvsagt er det et trafikksikkerhetstiltak, men allikevel; er det ikke opp til enkeltmennesket å selv bestemme om man vil sikres eller ikke? Jeg leser stadig vekk i de lokalavisene jeg er innom på nett om kontroller av bilbeltebruk, men er ikke egentlig egen sikkerhet et eget ansvar da? Det kan da ikke være sånn at staten til enhver tid skal bestemme hvordan vi skal sikre oss selv...

- Jeg tror det er sånn at bilbelteinntektene er i ferd med å bli en av statens utallige melkekuer sammen med alkohol- og tobakksavgiftene. For det er da egentlig slik i livet ellers at man selv har ansvaret for sin egen sikkerhet og egen helse.

- Hvis det hadde vært sånn at staten er så forferdelig, rørende engstelig for innbyggernes ve og vel så ville det vært totalforbud mot alkohol og tobakk og alle andre "skadelige" stoffer som f.eks sukker, fett og slalomski etc.

- Jeg er selv tilhenger av at mennesker bruker bilbelte og lever sunt, HVIS DE VIL, men jeg bruker ikke bilbelte selv. Aldri. Jeg anser det som en rett jeg har til å velge bort personlige sikkerhetstiltak. Jeg skal kanskje vurdere å bruke bilbelte igjen den dagen veiene i Norge er litt over krøtterstistandard.

- Det kan nok kanskje virke som om det er en liten protest at jeg ikke bruker bilbeltet, og det er det nok. For jeg er av den oppfatning at hvis du ikke skader andre med din måte å leve på så skal heller ikke andre (les staten) bestemme hva du velger å gjøre med ditt liv.

- Derfor bruker ikke jeg bilbelte og jeg betaler ikke bøter heller og jeg har maaaange av dem fra mitt tidligere liv. De står alle i den evige kø helt til jeg blir satt inn i noen dager. F.eks 18 dager inne for 15.000 i bot. Det er det verdt altså...

- Akkurat det samme gjelder røyking og alkohol. Jeg både røyker og drikker. Jeg skrev i VamPus sin blogg (under tittelen: "Urk..Å nei!") at jeg garantert IKKE kommer til å slutte å røyke før det blir lov å røyke på utesteder igjen. Og det står jeg ved. Samme er det med alkohol. Jeg kommer ikke til å kjøpe noe på polet i Norge før det blir lov (det er så høye avgifter at det egentlig er forbudt) å kjøpe noe der. Så i stedet drekker jeg hjemmebrent og varer fra "systemet" i Funesdalen i Sverige og røyker svensk rulletobakk...

- Jeg kunne sikkert funnet tusenvis av andre grunner til IKKE å sponse den norske staten med inntekter, men jeg lar det (foreløpig) ligge. Mulig jeg kommer tilbake til det ved en senere anledning.

***Så til norske avgifter og overformynderi: KISS MY ASS & LEVE HARRYHANDELEN...***

Hurra, jeg blir millionær

Jeg fikk nettopp denne hyggelige e-posten...

---

Courtyard Chambers
Serrano 76, 5-3
Madrid 28006
Spain
Greetings,


I wish to notify you that I am privileged to peruse over your profile today and
I am greatly impressed on your person. With all due respect, I guess my letter
will not embarrass you, since I have no previous correspondence with you. I
Strongly believed, I would not regret approaching you in this matter.

I am Mr. Karl Hermanns, a Canadian attorney based in Spain and the personal
attorney to late Mr.Hani Saiid El-Ali, a Lebanese national. Late Mr.Hani Saiid
El-Ali is a private oil consultant/contractor with the Shell Petroleum
Development in Saudi Arabia, hereinafter shall be referred to as my client.

Unfortunately, my client and his wife with their three children lost their lives
in the Plane crash of Union Transport Africaines Flight Boeing 727 in Cotonou,
Benin Republic on the December 25,2003. You will read more stories about the
crash on visiting these websites:
http://www.cnn.com/2003/WORLD/africa/12/26/benin.crash/  or
http://english.pravda.ru/accidents/21/97/384/11653_Aircrash.html

Since then, I have made several enquiries with his country's embassies to locate
his extended relatives,but this has also proved unsuccessful. After these
several unsuccessful attempts, I decided to personally contact you with this
business partnership proposal.

I am contacting you to assist me in repatriating a huge amount of money left
behind by my late client before they get confiscated or declared unserviceable
by the Finance and Security Company where this huge deposit was lodged. The
deceased had a deposit valued presently at $12,000,000.00 (twelve million
united states dollars) and The Finance and Security Company has issued me a
notice to provide his next of kin or beneficiary by will, otherwise the account
confiscated within the next ninety working days.

Having been unsuccessful in locating any of my late client relatives for six (6)
months now, I am now seeking your consent to present you as the next of
kin/beneficiary to the deceased so that the proceeds of this account valued at
$ 12 million united states dollars can be paid to you.

It is not necessary you must be a blood relation to late Mr.Hani Saiid El-Ali ,
neither is it necessary to bear the same surname with him. It is even not
important for you as the stand-in next of kin to be a Lebanese national.
Already, I have worked out modalities for achieving my aim of appointing you as
the next of kin as well as transfer the money abroad for us to share in the
ratio of 50% for me and 35% to you, while we would collectively donate the
remaining 10% to Tsunami Relief Course. Although, 5% has been mapped out for
reimbursement of any incurrable expenses both local and international.

It is my intention to achieve this transfer in a legitimate way, all I required
is your honesty, co-operation, confidentiality and trust to enable us see this
transaction through. The money transfer paper work itself will include a
certificate of origin so that the receiving bank does not ask question.

Also the paper work will include proper certificate that the fund being
transferred is from non-criminal sources. In short this will be a proper and
legal money transfer witguaranteed h apparently no risk involved. The
transaction is to succeed without any problem. If this proposal is acceptable
to you, kindly email the following information:

A.Private telephone number and fax number.

B.Your complete locational address.

As soon as I hear from you, I shall provide you with further clarifications that
you may need. Your urgent response is highly anticipated and will be
appreciated.


Best wishes,

Mr. Karl Hermanns

Note: In the event you are not willing to assist, kindly notify me to prevent me
from making further.

---

Jeg deler gladelig med alle som donerer minst 1000 kroner til mitt fond for privat forbruk...

;)

Senterpartiets fattigdomspolitikk er en vits

- Senterpartiet vil i en eventuell regjering (det skal forhandles først) få et meget stort problem i fanget med en gang ser det ut til. Det gjelder selvsagt de pågående WTO-forhandlingene som er i ferd med å nærme seg sluttfasen.
- Disse forhandlingene og ikke minst resultatene av dem kan bety at Senterpartiet blir nødt til å svelge verdens aller største kamel for å få regjeringssamarbeidet til å lykkes (skal vedde på at ingen av de prinsene som finnes i Saudi-Arabia har en kamel på den størrelsen).
- Arbeiderpartiet (sammen med den foreløpig sittende regjeringen) har allerede gitt sin tilslutning til å fjerne eller redusere tollsatsene betydelig for jordbruksprodukter, mens Sp vil beholde tollsatsene som de er.
- Ifølge beregninger kan det bety at 20 - 30 prosent av norsk landbruk blir lagt ned skriver VG. En kilde i Arbeiderpartiet sier til VG at Senterpartiet ikke kan komme uten om en drastisk omlegging av jordbruket.
- Hans Ek som er leder for Sp's primærnæringsutvalg og nestleder i Østfold Sp sier: "Hvis vi går med på dette, vil det kvele norsk landbruk. Dette må ikke Sp gi seg på. Dette er en svært viktig sak for oss. Her må Ap gi seg. Ethvert land må ha rett til å brødfø seg selv".

- I tillegg så har Sp programfestet i sitt "prinsipp og handlingsprogram 2005-2009" at det norske importvernet på jordbruksprodukter må opprettholdes for å sikre matproduksjon i Norge.
I prinsipprogrammet står det: "Senterpartiet mener at Norge må innta en posisjon i WTO som innebærer et klarere engasjement for de fattige landene. Den overordnede målsettingen for WTO og den globale handelspolitikken må være å omfordele fra de rike til de fattige og samtidig sørge for en verdenshandel som er økologisk bærekraftig".

- Når jeg da leser dette om å "omfordele fra de rike... osv" i dette prinsipprogrammet så kan ikke jeg fatte at Senterpartiet er imot å lette på tollmurene når det gjelder jordbruksprodukter fra fattige land jeg. Det er jo nettopp disse handelsbarrierene som hindrer vekst og tilførsel av ny kapital til disse landene, noe som de så sårt trenger. Og å ikke redusere disse tollsatsene betyr jo nettopp at vi i rike Norge lar være å støtte opp om de fattige landenes jordbruk.
- Dette er altså det Sentepartiet kaller omfordeling. Den eneste grunnen må vel være at Sp mener at også norsk landbruk er å regne som et u-land. Det er det ikke altså, uansett Sp's svartmalig av forholdene i norsk landbruk.

- Det skal bli veldig spennende å se i de kommende regjeringsforhandlingene hvilket resultat de kommer frem til, men jeg håper for de fattige landene sin del at ikke Sp får innflytelse over det spørsmålet...

RSS, hva er det?

Det er en ting jeg har lurt litt på en god stund nå og kanskje det er noen lesere som kan hjelpe meg (føler meg en smule dum nå altså, men jeg må bare spørre)!!!

Det jeg lurer på er den der RSS.. Hva er egentlig det og hvordan fungerer det. Jeg har på følelsen av at jeg går glipp av noe viktig siden jeg ikke vet hvordan den skal brukes eller hva den brukes til...

:o)

Rettssikkerheten i NOKAS-saken

- Det er en svært alvorlig sak som Stavanger Aftenblad i dag skriver om. De skiver at advokatene i NOKAS-saken mener de blir telefonovervåket av politiet.

- Stavanger Aftenblad skriver: "Flertallet av forsvarerne sier de har sterke mistanker om at de er telefonavlyttet. Forsvarerne trekker fram at det har skjedd mye merkelig med mobiltelefonene etter at de ble oppnevnt i Nokas-saken: Støy, knitrelyder, mye annet tull med telefonen og ukjente personer som har kommet inn på linjen".

-
En av advokatene sier i et intervju at: "Politiet mangler hovedinformasjonskilden de vanligvis har. Det meste i denne saken her går på tekniske bevis. Kun DNA og litt flaks... Av den grunn tror jeg de er ekstra interesserte i å avlytte forsvarerne".

-
Avisen skriver videre: "Advokat John Christian Elden har begjært utlevert alt materialet som blant annet går på telefonavlytting i Nokas-saken. Han tapte i tingretten, men vant fram i lagmannsretten. Om kort tid ventes den endelige avgjørelsen i Høyesterett. Forrige fredag ble begjæringen behandlet i Høyesterett, og da kom det fram at Stavanger tingrett har avsagt rundt 200 kjennelser om telefonavlytting og andre tvangsmidler i Nokas-saken."


- Dette er en meget, meget alvorlig sak for rettstaten om det faktisk viser seg at advokatene i NOKAS-saken har blitt og fortsatt blir telefonovervåket av politiet. Det går hardt ut over rettssikkerheten til de tiltalte i denne saken, og alle andre saker der politiet eventuelt overvåker advokatene.

- For uansett hva man måtte mene om selve saken så er det en betydelig svekkelse av rettssikkerheten for de som blir tiltalt i en straffesak om politiet skal kunne ha muligheter til å avlytte advokatene i alvorlige straffesaker. Det er ikke noen heldig situasjon i en rettsstat som Norge jo er.

- Nå er det sånn at NOKAS-saken ikke er en helt vanlig sak i norsk kriminalitets- og rettshistorie, men det betyr ikke at vi bare kan sette til side vel innarbeidede rettssikkerhetsprinsipper av den grunn. Alle har her i landet like stor rett på den samme graden av rettssikkerhet uansett hva man er tiltalt for og uansett om man heter David Alexander Toska, Erling Havnå, Ola Nordmann eller en hvilket som helst annen hvermannsen i Norge...

Bush's tale til FN-sesjonen

- President George W. Bush har holdt en tale til åpningen FN-sesjonen i dag. Jeg skal se litt nærmere på to av utspillene han kom med i den talen. Og tro det eller ei så er det faktisk et positivt utspill også. Det er han jo ikke akkurat kjent for å komme med.


- Men jeg begynner med det utspillet jeg synes er negativt ladet:

"No nation can remain isolated and indifferent to the struggles of others. When a country or a region is filled with despair and resentment and vulnerable to violent and aggressive ideologies, the threat passes easily across oceans and borders, and could threaten the security of any peaceful country."

- Og han fortsetter:

"We must send a clear message to the rulers of outlaw regimes that sponsor terror and pursue weapons of mass murder: You will not be allowed to threaten the peace and stability of the world. Confronting our enemies is essential, and so civilized nations will continue to take the fight to the terrorists."

- Vel, Bush sin "konfrontasjonslinje" kan vel så langt ihvertfall, ikke akkurat kalles vellykket. Hans konfrontasjon mot disse masseødelegelsesvåpnene og terrorbindingene til Saddam Hussein kan ikke sies å være annet enn en katastrofe. Ikke bare var denne krigen basert på feil fakta, men den genererer også flere medlemmer til terrornettverkene.
- Jeg har i et tidligere innlegg her i bloggen i en bisetning til Powells "skamplett på rullebladet" skrevet om at det er en gryende utvikling for en sunni-sjiamuslimsk borgerkrig i Irak og nå i dag har det kommet en lydinnspilling, angivelig av al-Zarkawi, der han oppfordrer til krig mellom disse religiøse gruppene.
- Joda Bush, du lykkes virkelig bra i din "krig mot terror" og for freden og stabiliteten i verden er du jo en - ehemm - garantist...


- Men når det er sagt så kom han med et annet utspill i den talen til sikkerhetsrådet som er desto mer gledelig synes jeg. Han sier:

"Today I broaden the challenge by making this pledge: The United States is ready to eliminate tariffs, subsidies and other barriers to the free flow of goods and services as other nations do the same, It's the key to overcoming poverty in the world's poorest nations. It's essential we promote prosperity and opportunity for all nations. By expanding trade, we spread hope and opportunity to the corners of the world and we strike a blow against the terrorists who feed on anger and resentment."

- Det var virkelig andre toner det for hvordan man kan bekjempe terrorisme. Gjennom å støtte oppunder fattige lands økonomi og fremgang på denne måten, ved å fjerne tollbarrierer osv slår han faktisk to fluer i en smekk.
- Han går inn for å redusere fattigdommen globalt og får mindre rekrutering til terrornettverk med på kjøpet.
- Nå har ikke jeg noe tro på at det er kun av veledighet Bush sier dette, det er selvsagt også for å skaffe USA adgang til nye, hittil stengte markeder også, men det er et godt tiltak tror jeg.
- Jeg tror også at det vil hjelpe fattige land å få markedsadgang for sine varer til land som tidligere har hatt skyhøye tollsatser.
- Blant andre har Norge ett av verdens høyeste tollsatser for å beskytte landbruket vårt. Det har vi råd til å fire ganske mye på i solidaritet med de fattigste landene ihvertfall. Men med et Senterparti i regjering er jeg usikker på om vi virkelig vil være så solidariske. Vi får se...


Kilde: New York Times (må registrere bruker)


Hva er galt med valglovgivningen?

- En litt underlig og svært så uheldig konsekvens av valgresultatet i år er det at partiene på sosialistisk side, Arbeiderpartiet (32,7), Sosialistisk Venstreparti (8,8) og Senterpartiet (6,5) tilsammen får 48 prosent av stemmene mens partiene på den borgerlige side, Fremskrittspartiet (22,1), Høyre (14,1), Kristelig Folkeparti (6,8) og Venstre (5,9), tilsammen får 48,9 prosent av stemmene Likevel får vi et regjeringsskifte altså, fordi sosialistene jo "vant" valget.
- Dette skjer fordi det er noe riv ruskende galt med valglovgivningen og mandatfordelingen her i landet. Årsaken til at det er slik er at en stemme i Finnmark er mye mer verdt enn det en stemme i f.eks Vestfold er. Det er altså en betydelig svakhet ved denne valglovgivningen. Et godt eksempel på det er dette her:

* Finnmark, med ca 73.000** innbyggere, har 5 plasser på Stortinget (14.600 stemmer pr mandat)
* Vestfold, ca 220.000** innbyggere, har 7 plasser på Stortinget. (31.400 stemmer pr mandat)
(innbyggertallene er hentet fra SSB-folkemengde)

**Tallene for både Finnmark og Vestfold er med det totale innbyggertallet, men det viser alikevel godt forskjellene av verdien pr. stemme

- Det betyr med andre ord at en stemme i Finnmark er betydlig mere verdt enn en stemme i Vestfold. Dobbelt så mye faktisk (innbyggertall / mandater om noen lurer :)).
- Det er uheldig at det er slik at det er demografiske forskjeller som avgjør hvor mye verdt en stemme er. En stemme burde være en stemme uavhengig av hvor i landet man bor. Jeg får visse assosiasjoner til valget i USA i 2000 jeg, da Al Gore som kjent tapte mot George W. Bush selv om Al Gore fikk de fleste stemmene.
- For meg så er det noe som er helt galt om ikke en stemme skal telle like mye over alt i landet. Det gjør jo på en måte mange nordmenn til mindreverdige borgere det fordi stemmen deres ved valg er mindre verdt.
- For det burde jo være borgerlig side som er valgets vinner, fordi de har fått flest stemmer, men på grunn av denne valgloven så er sosialistisk side vinneren fordi det er slik at en stemme ikke verdsettes like mye over hele landet.
- Slike resultater er i mine øyne med på å undergrave demokratiet og folks oppfatning om at valgresultatet vi har er rettferdig og udiskutabelt. Slik er det ikke nå.

- Et annet problem med den valgloven vi har i dag er reglen om de såkalte utjamningsmandatene. Der er det også noe som ikke stemmer helt av hva folk mener er rettferdig stemmegiving.
For det viser seg nå at ei fra Nord-Norge (heldigvis Venstres Vera Lysklætt :))  kommer inn på Stortinget med kun 818 stemmer. Og teoretisk kan man faktisk komme inn på Stortinget med kun 1 enkelt stemme, resten på disse utjamningsstemmene. Dette er et enda mer grelt ekempel enn forskjellen på Finnmarks og Vestfolds stemmer, for i realiteten er det kun 818 personer som har stemt for å få Lyseklætt inn på Stortinget og disse har fått fantastisk mye igjen for sin stemme.

- Sett disse to eksemplene under ett så er det helt klart at valgloven må endres for at valgene skal ha en viss rettferdighet og gyldighet i befolkningen. For med dette resultatet som en konsekvens av den valgloven vi har nå er det noe som ikke stemmer med folks oppfatning av hva rettferdige valg er.
- Det er ikke rettferdig at en stemme i Vestfold er mindre verdt enn en stemme i Finnmark uansett hvordan man vrir å vrenger på det. Det er heller ikke rettferdig at en person kan bli valgt inn på Stortinget med så få stemmer som det Lysklætt fikk.

- Man kan så diskutere hva som er den rette løsningen for at også plasser som Finnmark skal få en viss innflytelse i Stortinget, men uansett hva man gjør så mener jeg at 1 stemme burde være 1 stemme.
- En mulighet er kanskje å gi fylker med lavt folketall flere utjamingsmandater og fjerne disse mandatene fra mer folkerike fylker slik at alle stemmene som blir til overs i f.eks Vestfold kan brukes som utjamning i Finnmark, men da kan man igjen altså få flere slike eksempler som den med Vera Lyseklætt.
- En annen mulighet ved stortingsvalg er f.eks om man faktisk kutter ut den fylkesvise fordelingen av mandater til Stortinget og at man kun går til valg på den samme partilista over hele landet. Slik at alle som stemmer på Ap også stemmer på Stoltenberg som førstekandidat og ikke på Scjøtt-Pedersen som Ap's velgere i Finnmark gjorde nå. Problemet da blir selvsagt at mange stemmer blir såkalte ubrukelige stemmer ettersom det blir umulig med noen utjamningsmandater ved en slik løsning.
- Det er ikke lett å finne en skikkelig og rettferdig valgordning, men slik vi har hatt det ved dette valget, slik kan vi ikke ha det. Det undergraver mye av tilliten til systemet.
- Min konklusjon er altså (med fare for å gjenta meg selv for ofte i sammme innlegg); 1 stemme må være 1 stemme uansett hvilken ording man kommer opp med tilslutt.


(ideen til innlegget mitt er hentet fra October)

Med lik i ansiktet

- Den britiske avisen The Guardian hevder i følge Dagsavisen at kineserne bruker hud fra kriminelle i kosmetikkprodukter som selges her i Europa.

- En journalist fra The Guardian som sa han var kunde fikk bekreftet fra en av selgerne i selskapet at hud fra henrettede fanger ble brukt til å framstille et stoff som kalles kollagen.

- Kollagen er et middel som brukes i plastisk kirurgi og kremer, for å glatte ut rynker og fylle ut lepper blant annet. Selgeren sier at det er en lang tradisjon å bruke huden til henrettede fanger til slike formål.

- En ganske smakløs affære synes jeg. Det betyr altså at det går mange tusen Europeiske kvinner rundt med lik på leppene og i ansiktene sine... Kanskje dette er noe av grunnen til at oversminkede jenter og kvinner ser litt "døde" ut...


Brudd på valgloven

- VG melder i dag at både NRK og TV2 brøt valgloven og publiserte valgdagsmålingene før stemmelokalene stengte. NRK var tre minutter for tidlig ute og TV2 var sju minutter for tidlig ute.

- Dette er selvsagt ikke så mye for tidlig at det ville fått noen konsekvenser for selve valgresultatet, men jeg mener likevel at det er uheldig at så skjer.

- Nyhetsredaktør i TV2, Stål Talsnes, sier til VG at: "valgdagsmålingen ble publisert så tett opp mot fristen at det ikke er teoretisk mulig at målingen skulle påvirke noen velgeres atferd". Det er godt mulig det Stål Talsnes at så ikke er tilfelle, men da burde det være mulig for en såkalt "seriøs" nyhetsformidler å holde seg til lovverket og ventet de sju minuttene det er snakk om.

- Det er ingen grunn til å være "først" ute med en slik måling på en så viktig dag som jo valgdagen og valgsendingene er. Det gjelder også selvsagt for NRK sin del.

- Det er useriøst og ikke minst unødvendig av disse to TV-kanalene å være først ute. De to kanalene kunne begge fint ha ventet til akkurat kl:20:00 og publisert dem samtidig. Vanskeligere er det ikke, forutsatt at de har klokker som går riktig da...


Oppsummering

- Dette valget og min egen lille valgvake for Venstre i stua hjemme, benka foran TV'n med noen pils, har vært utrolig spennende og interessant. Mye mer spennende enn det jeg så for meg før valgkampen startet for noen uker siden.
- Jeg gleder meg stort over Venstre og Lars Sponheim sin fantastiske fremgang ved dette valget. De mangedobler sine plasser i Stortinget fra 2 mandater og opp til kanskje 10 mandater (litt usikkert når dette skrives). Det er svært, svært gledelig å være vitne til denne fantastiske fremgangen som dette "lille" sosialliberale, miljøvennelige og menneske- og næringsvennelige partiet har hatt under dette valget.
- Jeg håper av hele mitt hjerte at Lars Sponheim fortsetter som leder i minst fire år til. Olaf Thommesen er såpass ung at det ikke haster å kjøre frem han som leder enda. Det er bedre at han fortsetter som nestleder noen år til og får noen år til med erfaring før han eventuellt tar over som leder.

- En annen ting som er nesten like gledelig under dette valget er Sosialistisk Venstrepartis tilbakegang. Heldigvis blir dette "lekekommunistpartiet" betydelig mindre enn det de ble ved forrige stortingsvalg og dermed mister ganske mye av sitt forhandlingskort ved regjeringsforhandlingene.
- Sosialistisk Venstreparti er et parti for mennesker som er for at staten skal tenke og bestemme hva som er best for enkeltpersoner og er i mot individuell handlefrihet. Staten vet best. Det er svært gledelig at dette partiet minsker i oppslutning???

- Et lite skår i gleden nå er jo at det desverre blir en sosialistisk regjering med Arbeiderpartiets Jens Stoltenberg som statsminister. Arbeiderpartiet gjør jo også et kjempevalg denne gangen og det er bare å gratulere dem med dette fantastiske valgresultatet.
- Men det blir nå desverre slik i dette landet at det faktisk ikke er et folkevalgt styre som setter dagsordenen for mye av den politikken som den nye regjeringen skal føre. Til det har LO-leder Gerd-Liv Valla alt for mye å si i Arbeiderpartiets sentralstyre. Det er svært uheldig at det nå blir slik.

- Når det gjelder Senterpartiets valgresultat så er bare å gratulere dem også med dette valget. De går ganske mye frem i dette valget og er med på å sikre en rød-grønn valgseier.
- Men når det er sagt, så håper jeg at Senterpartiet i regjeringsforhandlingene vil sette hardt mot hardt når det gjelder kontantstøtten til småbarnsforeldre. Senterpartiet er som kjent for denne støtten, med noen modifikasjoner som behovsprøving etc.
- Jeg må her legge til at det ikke er på grunn av det at jeg selv har en liten gutt nå at jeg håper på fortsatt kontantstøtte, for den er jo blitt "fredet" av Arbeiderpartiet ihvertfall frem til 2008. Og da har ikke jeg lenger rett på denne støtten uansett, men jeg håper Senterpartiet står på for denne velferdsgoden til alle småbarnsforeldre som kommer etter at jeg ikke lenger har rett til den.


- Og det må selvsagt ikke glemmes, eller unnlates å nevne, Fremskrittspartiets nesten usannsynelige gode fremgang ved dette utrolig spennende valget. Det er bare å ta av seg hatten for den fremgangen som Carl Ivar Hagen og hans disippler og sende over de varmeste gratulasjoner.
- Fremskrittspartiet er, som kjent blant mine faste lesere, det partiet jeg stemte på ved tidligere valg og det fryder meg ganske mye at Fremskrittspartiet har en slik enorme fremgang denne gangen.

- Og så må jeg selvsagt nevne de partiene som skuffer stort ved dette valget og går betydelig tilbake. Sosialistisk Venstreparti har jeg allerede nevnt så det skal jeg hoppe elegant over, men det er to andre partier som virkelig har gjort en begredelig valgkamp og fått et enda mer begredelig resultat, Høyre og Kristelig Folkeparti.
- Begge partiene går betydelig tilbake i dette valget i forhold til forrige Stortingsvalg og Høyre skuffer nok aller mest. Antakeligvis er det på grunn av den "klamme hånda" som har ligget over dette partiet siden de for aller første gang i historien IKKE har frontet en egen statsministerkandidat i et stortingsvalg.
- Kristelig Folkeparti går faktisk litt frem hvis vi ser på resultatet etter kommune- og fylkestingsvalget i 2003, men hvis vi ser på Stortingsvalget i 2001 så er det en betydelig tilbakegang. Dette på grunn av at folk flest er blitt litt lei av Kjell Magne Bondevik tror jeg.
-En liten fordel av dette resultatet (synes jeg) er nok at Kjell Magne Bondevik er ferdig i norsk politikk. Men han har vært med i mange år som stortingsrepresentant og har faktisk tjent sitt land på en meget god måte.

- I tillegg så har vi jo "småpartiene" Rød Valgallianse, Kystpartiet og Demokratene. Rød Valgallianse får ingen mandater, heldigvis vil jeg si, det samme som de fikk etter valget i 2001. Men litt overraskende kanskje så får Kystpartiet ingen mandater og mister det ene mandatet som Steinar Bastesen har besittet de siste fire årene. Det gjør kanskje ikke så mye det heller.
- Til slutt så har vi også selvsagt Demokratene og Vidar Kleppe og Jan Simonsen, de får heller ingen mandater etter dette valget. Det er jeg svært glad for, for rasister trenger vi ikke på Stortinget.
-Bak disse "småpartiene" finner vi en hel skog av andre partier som f.eks De grønne, Pensjonistpartiet, Samfunnspartiet osv osv. Sikkert mange flere også...


- Dette var min lille oppsummering av Stortingsvalget 2005 på valgnatten. Grunnen til at jeg ikke har med mandatfordelingen er nettopp det at dette innlegget er skrevet før den endelige mandatfordelingen er klar. Men at de rød-grønne tilsammen er valgvinnerne er ganske klart...


Da var det gjort

- Nå er valget over for min del. Jeg har gjort min ehem... samfunnsplikt(?) som norsk borger og gått til valgavlukket, funnet frem den rette stemmeseddelen (venstre selvsagt), brettet den sammen, fått den stemplet og lagt den i valgurnen. Og det med god samvittighet.

- Det var en litt deilig følelse at valget endelig er over for denne gang. Nå er det tatt og det er for sent å angre seg nå. Ikke det at det er et problem. Jeg har aldri tidligere vært så sikker på hva jeg skulle stemme som i år, bortsett fra under EU-avstemminga i 1994 (stemte såklart JA og gjør det med glede igjen). Det eneste som gjenstår nå er å benke seg foran TV'n i kveld, slenge bena på bordet og ta et glass vin eller tre og kanskje en eller flere lysholmer ice i påvente av valgresultatene.

- Det er et uhyre spennende valg i år. Mye mer spennende og åpent enn godt er. Og så når resultatet endelig foreligger ser jeg om det er grunn til å feire eller om det er grav-ølet som blir konsumert. Uansett så vil pilsen smake helt fortreffelig, så får jeg ta det andre som det kommer...

10.000 besøkende

Nå i dag ble besøkende nr 10.000 registrert i denne bloggen siden oppstarten i midten av juni... Litt ekstra morsomt at det skjedde på valgdagen også...

Tror jeg skal gå å stemme og feire med et glass vin etterpå


Godt valg alle sammen

700 stengsler i strandsonen i en kommune

Akershus Amtstidene skriver at det er registrert hele 700 stengsler i strandsonen i Nesodden kommune. 700 altså, og det bare i en kommune. Det er jo helt tragisk at det i det hele tatt har kommet opp så mange stengsler uten at det har blitt reagert tidligere. Noen i kommunen har tydligvis ikke gjort jobben sin her.

Når det er sagt så er det ikke sikkert at alle de 700 stengslene er ulovlig satt opp, men likefult er det et betydlig tankekors at det er så mange. Hvis det viser seg at mange av disse stengslene er lovlige, så er jo det et eksempel på at Nesodden kommune er alt for slepphendte men å gi dispensjasjon fra friluftsloven.

Nå tror jeg ikke at dette tallet er representativt for resten av kystkommunene i dette langstrakte landet, men det viser en utvikling og holdning hos grunneiere som ikke hører hjemme noe sted. Grunneierne tenker tydligvis "det er mitt og bare mitt, ingen andre skal få lov til å bruke det som er mitt". Helt horribelt spør du meg.

Grunneierne viser også med all tydelighet en betydlig mangel på respekt for friluftsloven som sier at; "allmennhetens rett til fri ferdsel reguleres av friluftsloven, hvor det står at alle kan ferdes fritt i utmark. Gjerder, plattinger og andre privatiserende tiltak er ikke tillatt i slike områder. For innmark gjelder andre regler. Gjerder og plattinger kan være fullt lovlige der, men retten har nylig slått fast at ferdselen i innmark bare kan hindres i nærheten av hytter og bolighus". (fra Amta).

Det må antakelig settes på plass mye strengere straffetiltak mot disse grunneierne som bare anker alle avslag inn for rettssystemet, hvor de kan versere i årevis før en endelig dom faller. Det er uheldig.

Klimadebatt i USA etter Katrina?

- Klimadebatten i USA, eller mangel på sådan, har ikke blitt noe særlig mer aktuell etter Katrinas herjinger med New Orleans. Det er i grunn litt merkelig synes jeg, men kanskje det er litt for tidlig også.
- Den amerikanske klimaforskeren Kerry Emanuel hevder at det ikke er noe som tyder på at orkaner oppstår oftere enn før, men den ødeleggende kraften i orkanene har økt jevnlig de siste 30 årene. Kerry sier at dette skyldes en global økning i temperaturen og da særlig i havene. Men altså på tross av dette, har ikke det betydning for en politisk klimadebatt i USA.

- Pål Prestrud, direktør for Cicero, Senter for klimaforskning, sier til Bergens Tidene: "I USA er det business as usual, samtidig som EU i hvert fall forsøker å leve opp til målene i Kyoto-avtalen om reduksjon i utslippene av klimagasser. I mange EU-land jobbes det både godt og intenst. Hver europeer slipper ut i gjennomsnitt bare halvparten så mye klimagass som det hver amerikaner slipper ut.
- Amerikanerne vil løse klimaproblemene med teknologi, men deres kullkraftverk slipper ut mye mer CO2 enn de europeiske, som er blitt tvunget til å installere mer moderne teknologi.
Amerikanerne sier de satser sterkt på hydrogen og lagring av CO2. Men i den store sammenhengen blir ressursbruken til dette det bare kinaputter i forhold til den gigantiske satsingen som må til.
-
Den store forskjellen mellom Europa og USA i klimapolitikken, er at de europeiske landene forsøker å få til en holdningsendring hos folk. Jeg er imponert over Tony Blair, som har satt opp 60 prosents reduksjon i utslippene som mål for 2050. Det kan godt hende at det er urealistisk, men det er uansett viktig å ha mål å arbeide etter".

- Nå er det jo heldigvis slik at det er USA og amerikanerne får smake sin egen "klimamedisin". "Nature strikes back" med andre ord. Og det tror jeg må til "over there" for å få dem til å forstå hvordan deres levesett lokalt påvirker klimaet globalt!
- For desto mer CO2 feite amerikanerne i digre biler slipper ut i atmosfæren, (det gjelder selvsagt ikke bare de feites utslipp) desto kraftigere orkaner vil treffe deres landområder. Men desverre er det en uheldig konsekvens at også mange av USA's naboland risikerer å bli rammet, slik som Mexico, Cuba, Colombia osv osv.

- En annen stor miljøsynder i verden er Kina og også de får merke det på kroppen at naturen slår tilbake. De slipper ut mer og mer CO2 og er snart større (eller kanskje større) enn USA i klimagassutslipp. Der vil det også komme sterkere og sterkere tyfoner.

- Er dette bra at det er disse landene som rammes hardest av orkanene? Ja det mener jeg. Jeg mener det er bra at de to landene som faktisk forurenser mest også får de hardeste slagene i trynet av den økningen i den globale temperaturen som deres forurensing skaper.
- Jeg håper at med tiden vil disse orkanene blåse litt vett inn i hodet på amerikanere (og kineserne) og særlig på deres politikere. For det er politisk vilje som må til for å stanse eller redusere disse klimautslippene.
- Orkanene kan kanskje sette miljøet på dagsorden i disse landene om noen år. Men for USA sin del så skjer ikke det før om minst 3 år. Bush driter i miljøet så lenge han kan leke cowboypoliti over hele verden. Og desuten så tror jeg ikke det noensinne kommer til å finnes en orkan med nok styrke til å blåse vett inn i skallen hans. Der er det ganske tomt, så det blåser bare rett igjennom. Bush kan ha en orkan inne i hodet uten å merke det...

bloggbloggs valgekstra 12

Da var bloggbloggs siste valgekstra publisert. Her er spørsmålene de stilte og mine svar. De andre svarene i panelet finner dere ved å følge denne linken.

---

Valgekstra 12

Spørsmål:
Jeg vil anta at dette, for de fleste av dere ihvertfall, har vært den første valgkampen dere har vært igjennom som bloggere. Har det påvirket eller forandret måten dere har opplevd valgkampen på? I såfall, på hvilken måte?


Svar:
Ja, dette er min første valgkamp som blogger, og det har nok utvilsomt forandret måten jeg har fulgt med i politikken og valgkampen på. Jeg selv har blitt mer politisk interessert og politisk bevisst på at det valget jeg gjør den 12. september faktisk er viktig. Jeg har selv også beveget meg i det politiske landskapet fra Frp og over til Venstre i den tiden jeg har blogget. Nå vet jeg ikke om det er bloggingen som har skylda for det altså, men det er da en besnærende tanke synes jeg, at min egen blogging er med på å forandre mitt politiske syn.

---

Spørsmål:
Valgkampen er nå på det nærmeste over. Har den svart til forventningene? Tør dere prøve dere på å utrope vinnere og tapere i dette valget nå?


Svar:
Så langt i valgkampen så tyder de siste meningsmålingene (6.september er dette skrevet) på at Venstre kan bli et uhyre viktig joker på borgerlig side og det er da svært så gledelig sett med mine øyne. Men om de kommer til å regnes som en vinner etter valget er vel heller mer tvilsomt. Desverre. Hvis jeg skal prøve meg på å utrope noen vinner nå så blir det sannsyneligvis Ap og Frp som blir de to store vinnerne. SV og H sammen med Krf faller på både målingene og i skolevalget. Om valgkampen har svart til forventningene så må jeg si at det har den så absolutt. Dette valget vil bli uhyre spennende og for aller første gang (siden EU-avstemningen i 1994) kommer jeg til å sitte oppe hele valgnatta og følge hver eneste telling og måling som kommer inn. Jeg gleder meg faktisk!

---

Spørsmål:
Og til slutt: Det er hemmelig valg, så jeg skal ikke spørre dere hva dere skal stemme på, men har dere noen siste stalltips til leserene før de går til urnene? Hva bør de stemme på, og hvorfor?


Svar:
Det er jo ingen hemmelighet at jeg vil stemme Venstre ved dette valget og det er ikke på grunn av taktikk. Jeg har funnet ut at Venstre faktisk er det partiet som står meg aller nærmest i de sakene som er viktige for meg. Og jeg vil gjerne oppfordre alle andre til å stemme Venstre også. Men, som ved alle valg så er det opp til hver enkelt å finne ut av hvilket parti de mener står dem selv nærmest i de viktigste spørsmålene. Man kan lete og lete for å finne et parti som er enig med en selv i alle saker, men det partiet finnes nok ikke. Det vil alltid være enkeltsaker i et parti man ikke er enig i. Kluet da er å finne det partiet som man selv mener står for det meste av den politikken en selv er enig i. Mitt stalltips går selvsagt til Venstre denne gangen, men nesten enda viktigere er at man faktisk går å stemmer. Det er viktig med hver enkelt stemme og det er bra for demokratiet at vi har så høy valgdeltakelse som mulig. Lykke til med valget alle sammen.

Venstre vs Senterpartiet

- Kjære alle Venstrevelgere og andre lesere. Se godt på denne statistikken jeg presenterer her. Mine faste lesere vil sikkert huske at jeg for noen dager siden, den 5.september skrev at "Venstre faktisk begynner å øyne en mulighet til å bli større en Senterpartiet ved årets valg".

- Vel her har dere beviset på at den muligheten er større enn noen gang og at mine håp kanskje ikke var tatt helt ut av det blå. Venstre og Senterpartiet er i denne gallupen like store. Begge partiene med 5.4 prosents oppslutning og mest gledelig er det selvsagt at Venstre kryper seg godt over sperregrensen på 4 prosent.
- Det er TNSGallup som har utført denne målingen for TV2 og Nettavisen denne gangen også, så det er ikke noe slingring mellom to forskjellige meningsmålingsinstitutter. Det er en gallup som viser en klar tendens i velgermassen siden sist. Jeg gleder meg bare mer og mer til morgendagens valg jeg altså. Det blir fantastisk spennende.

- Jeg vil igjen (og igjen) oppfordre alle mine lesere om å gå til valgurnene i morgen og stemme på Venstre. (eller et annet borgerlig regjeringsparti).

- Men jeg må alikevel få lov til å komme med en aldri så liten innrømmelse nå rett føre valget. Jeg hadde bestemt meg da jeg startet denne bloggen i slutten av juni for at denne bloggen skulle være partipolitisk uavhengig og der har jeg skuffet meg selv litt at bloggen i den siste tiden (ca en og en halv uke) ikke har vært det så uavhengig som jeg håpet på.
- Jeg håper at jeg blir tilgitt denne utskeielsen av mine lesere. Jeg lover at etter valget så skal all partitilhørighet være som blåst av meg og at den ikke skal returnere på minst to år, da det er kommunevalg. Og da vet jeg ikke hva jeg kommer til å stemme. Jeg vet heller ikke i hvilken kommune jeg bor om to år. Dette er et løfte som jeg skal klare å holde mye enklere enn hva de politikerne vi får på storting og i regjering etter dette valget kan klare.
- Jeg lover også på tro og ære at alle som fortjener min kritikk eller omtale skal få min kritikk eller omtale. Og jeg skal fortsette med den praksisen jeg fører nå, om at alle jeg kritiserer/omtaler skal få mail om at de er blitt kritisert/omtalt i min blogg. Det er fair synes jeg at de som kritiseres/omtales også får en mulighet til å forsvare seg.

- Ha et skikkelig godt valg!!!

Hva skyldes Venstres fremgang?

- Mens jeg skrev et svar til october i hans blogg, ble jeg en smule inspirert og fant ut at jeg bør skrive noe om det her også. Det gjelder (selvsagt) Venstres fremgang på de aller fleste meningsmålingene nå kort tid før valget og hva årsaken kan være.

- At Venstre faktisk vokser slik de gjør på meningsmålingene i denne valgkampinnspurten tror jeg skyldes at Venstre har vært gode på å få frem mange av sine saker i media. Venstre er et sosialliberalt parti som står for mange av de sakene som nordmenn flest egentlig er opptatt av, men har under tidligere valg ikke vært flinke nok til å få frem det budskapet. Jeg både tror og håper at bensinpriser og alkoholavgifter ikke er det som er avgjørende for folk når de velger parti.

- En av grunnene til at det ikke har gått så bra tidligere tror jeg må være at de frontet Odd Einar Dørum (som jo naturlig var, han var jo partileder) i valgkampene. Jeg mener at det har vært en genistrek å IKKE fronte Dørum (og til dels Trine Skei Grande) i denne valgkampen, slik de har gjort ved tidligere anledninger. Dørum er en særdeles dyktig justisminister og organisator og han fortjener å få fortsette som statsråd, men han har desverre ikke medietekke og medietekke betyr (desverre) utrolig mye i politikken i dag.

- Og sist, men absolutt ikke minst, så har Lars Sponheim vært tildels glitrende i debattene jeg har sett han i. Selvsagt ikke en helt objektiv påstand fra min side (hvem er vel det i disse valgtider?). Han har fremstått som meget selvsikker og at han virkelig har tro på det han driver med. I tillegg har han kommet med en rekke morsomme og til dels treffende replikker og utspill mot sine motstandere. Morsomme replikker er noe Venstre har manglet under Dørum (igjen desverre på grunn av medietekket).

- Husk alle sammen: Stem VENSTRE


Bloggbloggs valgekstra 11

- Jeg har hatt den store ære og glede av å delta i Bloggbloggs valgpanel ved flere anledninger nå i høst. Det er en oppgave jeg har satt stor pris på å få være med på. Her publiserer jeg spørsmålene og mine svar til det seneste valgekstra. Det kommer en til, antakelig på valgdagen så vidt meg bekjent.
- For de av dere som vil lese hva de andre i panelet har svart så kan dere følge denne linken. På Bloggbloggs sider finner dere også alle de tidligere valgekstrainnleggene denne høsten. Jeg anbefaler alle mine lesere om å gå inn å lese alle de andre svarene også, det er mye interessant lesning...

---

Valgekstra 11

Spørsmål:
I desember 2002 vedtok landets øverste dommere - i plenum - at det ikke er i strid med Straffelovens paragraf 135a å hevde at «innvandrere hver dag raner, voldtar og dreper nordmenn» og at «vårt land og vårt folk hver dag blir plyndret og ødelagt av jødene».

Slapp av folkens, vi er ferdig med innvandringsspørsmålene, dette handler om ytringsfrihet. Denne beslutningen av høyesterett vakte en god del debatt, og de mosaiske trossamfunnene i Oslo og Trondheim, samt Antirasistisk senter tok saken videre til FNs antirasismekomite, hvor de hevdet at avgjørelsen er i strid med deninternasjonale konvensjonen mot rasediskriminering.

FN var enige, og har bedt Norge sørge for at slike ytringer som dette ikke lenger skal vernes av ytringsfriheten i Norges lovverk. Hvem er det som har rett her? Er det vår høyesterett, eller er det FNs antirasismekomite? Bør vi gjøre som FN sier?


Svar:
Nei, jeg synes ikke at vi bør gjøre som FN sier. Ytringsfriheten er en så fundametal og vel innarbeidet rett i vårt lille demokrati her i nord at vi ikke bør bøye oss for litt småfurtne trossamfunn. Disse trossamfunnene predikerer jo omtrent hva det skal være fra sine prekestoler, men tåler altså ikke kritikk (velbegrunnet eller ei).

Det gjelder forøvrig også Antirasistisk senter, som gjør en meget god innsats mot rasisme her i landet. Men om man skal begynne å lovregulere hva som er lov av ytringer og påstander (uansett hvor gale eller riktige de måtte være) så slår det bare tilbake på dem selv og kan være med på faktisk å skape mer rasisme enn det var ment å forhindre.


Spørsmål:
Dagbladet ba forleden LO og Høyre om å komme med sine verste skrekkvisjoner om hvordan Norge vil se ut om fire år hvis motparten vinner valget. Det kan virke som om LO har mest å hente i skrekkfilmbransjen, selv om Høyre også gjorde et ærlig forsøk. LO hevdet blant annet at en borgerlig valgseier vil bety slutten på den nordiske velferdsmodellen. Det høres jo voldsomt ut, men Dagfinn Høybråten har jo varslet at det i løpet av neste år skal gjennomføres radikale omlegginger av det norske trygdesystemet.

Farer LO med skremselspropaganda her? Eller må vi faktisk ha en slik radikal gjennomgang av trygdesystemet? Hvorfor har ikke dette vært et større tema i valgkampen?


Svar:
Dette er selvsagt ikke noe annet enn skremselspropaganda fra LO og gammelkommunisten Gerd-Liv Valla sin side. Vi har et stort behov for en skikkelig gjennomgang av trygde- og sosialsystemet her i landet, både for å effektivisere og sikre at alle brukere får de samme rettighetene. Nå skal ikke jeg uttale meg om jeg mener at det Høybråten nå har satt i gang er den rette veien å gå, det gjenstår å se. Men at behovet for en slik gjennomgang av systemene er til stede, er hevet over enhver tvil.


Uverdig og hjerterått av sosialkontorene

- I en undersøkelse foretatt av fylkesmennene om hvilke kommuner som trekker i sosialstønaden om en under 18 år i familien får seg sommerjobb, svarer 55 kommuner at de følger en slik praksis. Det er rett og slett en helt rå og kynisk handling fra disse kommunenes side.
- Men jeg bet meg særlig merke i hva sosialsjefen i Grimstad kommune, Vidar Gabrielsen, bruker som begrunnelse for disse vedtakene. Han sier til NRK: "Dette handler om at også ungdom må ta en del av ansvaret hjemme i forhold til en inntektssituasjon som ikke strekker til". Fy f*** sier jeg. Det er ikke bare uverdig og hjerterått av en sosialsjef å si noe sånt, det er også en blank løgn.
- Den eneste grunnen til at Grimstad kommune (sammen med 54 andre kommuner) bruker en slik praksis er for å spare penger på sosialbudsjettet sitt. Dette viser en holdning til de som sliter økonomisk som er under enhver kritikk og det er en uverdig behandling av sine klienter.
- Og dessuten; hva tror sosialsjefen at disse ungdommen gjør når de får dette nesten umulige valget? De kunne gått ut i jobb, fått litt verdifull erfaring fra arbeidslivet og fått noen få kroner i lomma som de kunne bruke på seg selv. Noe de aldri får mulighet til ellers.
- I stedet så sender sosialsjefen dem ut i en tilværelse der de blir isolert fra sine kamerater (de kan ikke være med på noe som koster penger og alt koster jo som kjent noe i dag), kanskje blir det lettere å rekrutere dem til kriminelle miljøer (for "inntekten" fra kriminelle handlinger blir ikke registrert av sosialkontoret) osv osv.
- Ergo blir netto utgiftene til kommunen antakelig mye større enn om de lar foreldrene beholde sosialstønaden...


OECD-rapporten om kontantstøtte er feil!!!

Dagbladet skriver i dag om den såkalte OECD-rapporten som Kristin Clemet benekter at finnes. Jeg skal ikke uttale meg noe om Clemets benektelse, men ta for meg et meget viktig punkt i den rapporten, nemlig kontantstøtten. Jeg har selvsagt ikke lest selve rapporten selv, men refererer til det som har kommet fram i mediene. Rapporten skal leses med argusøyne når den blir offentliggjort.

- "Rapporten setter regjeringens kontantstøtte i kritisk lys, fordi den ikke hjelper de svakeste barna" er et av punktene som Dagbladet skriver om. Og da lurer jeg; hvilke barn er det som er de "svakeste barna"? Jo det er barn av foreldre med lave inntekter og innvandrerbarn. Det står videre i rapporten: "Kontantstøtten er et av punktene som får mest kritikk i rapporten. Barnehagene blir betraktet som et viktig lærings- og integreringssted for barn fra innvandrerfamilier og familier med lave inntekter, men rapporten understreker at kontantstøtten hindrer denne utviklingen. En konsekvens er at mange barn blir satt utenfor det norske samfunnet".
 -Nå er det ikke sånn at alle foreldre faktisk ønsker at barna deres skal gå i barnehage 5 dager i uka året rundt. Mange ønsker kanskje at barna skal gå 2 eller kanskje 3 dager i uka, men dette har mange (inkludert meg selv) ikke råd til uten kontantstøtte.
- En selvmotsigelse kanskje, men kan kontantstøtten faktisk hjelpe foreldre og barn i denne situasjonen? Ja det kan den. Hvis et barn for eksempel går 2 dager i uka i barnehage så reduseres kontantstøtten med 40 prosent. Man får da utbetalt 60 prosent av denne støtten. De 60 prosentene hjelper da faktisk lavtlønnede og/eller arbeidsledige/trydede økonomisk slik at de får råd til å sende barnet i barnehage 2 dager i uka, denne problemstillingen hører vi aldri noe om i media eller av våre politikere.
- Jeg mistenker at dem ikke har tenkt på denne fantastiske muligheten som kontanstøtten gir. Kontantstøtten kan da hjelpe barn ut i barnehage og ikke "holde dem utenfor samfunnet" slik rapporten hevder. Jeg ville ikke hatt muligheten til å sende min sønn i barnehage i det hele tatt uten denne siden ved kontantstøtten.
- Et annet moment ved kontantstøtten er at foreldre med dårlig råd uansett IKKE har mulighet til å sende barna i barnehage. Det er ikke slik at kontantstøtten er til hinder for at barn blir sendt i barnehage, ihvertfall ikke hos foreldre med dårlig råd. For de barna blir ikke sendt dit UANSETT på grunn av økonomien. Så i stedet for å straffe de som har dårlig råd med å ta fra dem en velferdsgode, så burde man utvide denne støtten til å gjelde frem til barna er i skolepliktig alder.
- Når det gjelder barn av innvandrere så er det mye bedre å sette inn målrettede tiltak for nettopp disse barna og ikke skjære alle småbarnsforeldre over en kam. Innvandrer eller ei. Og er det egentlig sånn at alle barn av innvandrere blir holdt hjemme på grunn av kontantstøtten? Det har jeg ikke noe særlig tro på. Det ser ikke slik ut når man går forbi en barnehage i en av storbyene våre ihvertfall. Ei heller her hvor jeg bor. Der går det heldigvis barn av innvandrere sammen med mange etnisk norske barn...

Skamplett på rullebladet!!!

- USA's tidligere utenriksminister, Colin Powell, sier i et intervju med tv-kanalen ABC i USA at den talen han holdt i FN's sikkerhetsråd i 2003 om nødvendigheten av å gå til krig mot Irak er en skamplett  på rullebladet hans og at det var smertefult og fortsatt er smertefult.
- Det har han helt rett i at det er selvsagt. Men det er ikke bare en skamplett på Powell sitt rulleblad. Det er også en skamplett på CIA's ekstremt frynsete rulleblad og ikke minst er det en skamplett på USA som nasjon sitt rulleblad. På grunn av den informasjonen Powell fikk fra CIA gikk USA sammen med Storbritania til krig mot Irak.
- Men selv om informasjonen de fikk fra CIA var feil så fratar selvsagt ikke det hverken Powell eller Bush ansvaret for den krigen. De startet en krig og må rydde opp etter den krigen.
- Det er selvsagt bra at Saddam Hussein ble styrtet fra makten i Irak, men det hjelper veldig lite for irakerne om resultatet blir en langvarig og blodig borgerkrig mellom Sjiia-muslimer og Sunni-muslimer, med kurderne på sidelinja.
- Det er en gryende konflikt på gang mellom disse to religiøse retningene nå og den må amerikanerne, sammen med irakerne selv, klare rydde opp i før de amerikanske (og britiske) styrkene kan trekke seg ut igjen. Det må på en eller annen måte finnes løsninger som alle partene kan godta. Også for kurderne selvsagt.


Min kilde for denne saken er Aftenbladet

"Spekulanter" støtter Venstre!!!

- Jeg skal ta for meg en liten, men viktig uttalelse som leder i Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler kommer med i Aftenposten i dag. Han sier: "Jeg håper Oslo-velgerne ser at Venstre er et parti som både er en garantist for Fremskrittspartiet. i byråd og åpner for Frp. i regjering, bare det blir med Siv Jensen. Det blir ikke bedre av en kampanje finansiert av spekulanter."


- Det er den siste setningen jeg reagerer litt på. Disse "spekulantenes" støtte til Venstre som han mener at ikke gjør kampanjen noe bedre, de er faktisk privatpersoner. De er ingen offentlig organisasjon med mange hundretusen medlemmer. De gir av sin egen (velfylte riktignok) lommebok for å støtte et parti de mener fører den rette politikken for dem, eller for å sikre et flertall for en politikk man tror på. Venstre gjøre tydligvis det i samarbeidsregjeringa.
- Det jeg mener ikke gjør den kampanjen helt stueren (han mener selvsagt valgkampen) er LO's mange millioner i støtte til Arbeiderpartiet og ikke minst at LO-leder Gerd-Liv Valla får plass i sentralstyret. Det er urent spill det. Det er ikke urent spill at en privatperson ønsker å sponse et parti, uansett hvor formuende (eller lite formuende) denne privatpersonen måtte være.
- Jeg skal sette ganske mange kroner på at vi ikke hadde hørt noe klaging om Kjell Inge Røkke hadde sponset Arbeiderpartiet. Han er jo en uttalt Ap-velger, men Bøhler mener altså at organisasjonsstøtte til politiske partier er greit, mens privatpersoners støtte til politiske partier er galt. Dette synet deles ikke bare av de fleste i Arbeiderpartiet, men også i Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.
- Jeg mener at det faktisk blir et demokratisk underskudd i politikken når et parti innsetter en leder for en organisasjon i sentralstyret, uansett hvilket parti det er snakk om. Samtidig synes jeg nesten at jeg hører Jens Stoltenberg, LO-Valla og resten av hønseflokken hyle om f.eks Høyre hadde plassert NHO-leder Finn Bergesen Jr. i sentralstyret sitt.
- Det skulle vel blitt rabalder det tenker jeg.


Svar fra Krf

Jeg vil ta meg den friheten å publisere et svar jeg fikk av politisk rådigver i Kristelig Folkeparti, Kjell-Olav Gammelsæter, på mitt tidligere innlegg om bostøtten. Jeg hadde ikke forventet noe svar fra noen så det var ikke desto mindre hyggelig at han faktisk tok seg tid til å svare meg på mail...

HEI!
Vi har stor respekt for de som har lave inntekter og som kjemper for å komme ut av en situsjon som din. Å kalle dette sutrete osv, slik en skriver på bloggen din, er respektløst og noe vi tar klar avstand fra!
Å ta stilling til en slik konkret sak over mail/nettet er ikke alltid like enkelt. Men det kan se ut som om du ligger helt på grensen når det gjelder å få utbetalt bostøtte. Det er likevel slik at bostøtteregelverket er endret til det bedre for mange i det siste.
Vi er helt klar på at vi har mer å gjøre i spørsmålene rundt fattigdom i Norge. Men en skal være klar over at frem til denne regjeringen kom til makten, var det få tiltak og planer for hvordan en skulle hjelpe de fattige i Norge. I hele etterkrigstiden har en laget generelle ordninger som har løftet middelklassens kår i Norge. Det er bra, men en har aldri klar å fange opp de som virkelig sliter på en skikkelig måte. Derfor startet denne regjeringen med utarbeidelsen og gjennomføringen av en egen fattigdomsplan. Det er første steg på veien, men det er selvfølgelig et godt stykke igjen i mange tilfeller. I mange tilfeller finnes det heller ingen enkel "fix-it" løsning som gjør at vi kan ordne opp i ting på kort tid. Dette er et langsiktig og krevende arbeid.
Ser også at en del omtaler skattelettesler på bloggen din. Derfor tar jeg meg frihet til å kommentere dette litt også.
Når det gjelder dette med skattelettelser, så skal en være klar over at her er budskapet formet mye ut fra et politisk ønske om å skifte regjering. Det som betyr noe for de som har mellom 100 000 og 175 000 kroner i inntekt, er prosentsatsen i minstefradraget. Dette er økt fra 22 prosent i 2001 til 31 prosent i 2005. At noen får dette til å bli skatteskjerpelser er underlig. Skulle dette være en skatteskjerpelse måtte en jo redusere denne prosentsatsen og ikke øke den. Saken er at dette er en historisk økning.
Når det blir argumentert med at de rike vil få mange titusener i skattelettelser, skal en også være klar over at disse faktisk betaler mest skatt. Det mener vi er helt riktig - og slik skal det fortsatt være! Men skulle en som har 100 000 i inntekt få like mye i skatelettelser som en med 500 000 kroner i inntekt, så ville han kanskje ikke betalt skatt i det hele tatt, kanskje ble staten skyldig penger...  En kan gjerne diskutere om det bør betales skatt av innteker f.eks under 100 000 kroner, men det er en annen debatt. Vi tror det er fornuftig at alle betaler skatt fordi det gir en tilknytning til samfunnet. Men det skal selvfølgelig være forskjell på fattig og rik også når det gjelder skattebyrden - de rike både betaler og skal fortsatt betale mest skatt!
Det andre faktum er at det fra og med neste år vil bli økt skatt på de som virkelig er rike, de som henter inntekten sin fra aksjeinntekter. De får skatten sin økt fra 28 prosent til vel 48 prosent. Men dette hører en sjelden noe om fra Ap, LO, SV m.fl. Hvorfor? Jo fordi det passer ikke inn i budskapet om at denne regjeringen har gitt skattelettelser til de som har mest fra før.
Til slutt ønsker vi å understreke at vi setter pris på slike tilbakemeldinger som du har sendet. For vi klarer aldri å løse disse utfordringene ved å isolere oss fra de som kjenner hvor skoen trykker!
Uansett hva du stemmer på ønsker vi deg et godt valg!
mvh
Kjell-Olav Gammelsæter
Politisk rådgiver for KrF
Var ikke det hyggelig, kjære lesere? Vi trenger flere slike politikere/rådgivere som faktisk tar seg tid til å svare en "menigmann"...

Scott Stevens Katarinateori

- Kjære alle lesere. Nå tror jeg at dere (opplyste, hehe) rett og slett kommer til å le dere i hjel altså. Aftenposten melder nå i dag (eller natt da, siden det er da jeg leser det) at orkanen Katarina var et produkt av russisk meteorologisk eksperiment som angivelig skuille ha foregått på 60 og 70 tallet.

- Meteorologen Scott Stevens er bombesikker i sin sak. Katarina var ikke noe værfenomen, men en terrorhandling som ble utført av den japanske Yakuza-mafiaen som hevn for atombombingen av Hiroshima og Nagazaki i 1945.

- På nettsidene sine så viser altså Stevens til en rekke satelittfotografier som angivelig skal bevise at Katarina ble styrt av det han kaller akustiske interferometre som angivelig produserer kraftige elektromagnetiske felter ved hjelp av høyfrekvente lydbølger.

- Stevens sier skråsikkert: "Det finnes absolutt ingen mulighet for at dette var naturlig - ingen mulighet". Videre sier han: "Yakuza leide store russiske interferometere fra KGB i slutten av 1989. De har styrt været i nord-Amerika siden". (Ja hva skal man vel med værmeldinger når man kan bestemme været på forhånd)
- Og som om ikke det skulle være nok så sier han at magefølelsen hans sier at USA vil bli rammet av nok en naturkatastrofe i år. Han sier: "Magefølelsen sier meg at vi vil oppleve et jordskjelv eller vulkansk aktivitet som vil slå ut til minst 7,5 på Richters skala... ...Hvor det vil skje? Magen min sier vest i USA".


- Jeg vet virkelig ikke hva jeg skal si til dette jeg altså, men jeg kan jo begynne med dette:

- Et eksempel Stevens bruker for å dokumentere sine påstender er dette avisutklippet fra New York Times en gang for lenge siden. Tror det var under Krutshjovtiden, men er ikke sikker på det. Info fra lesere er velkomment.

Værteori

Jeg skal ikke påstå at jeg har leste hele artikkelen med argusøyne, men jeg er ganske overbevist om at "whethercontroll", eller et eller annet "mystisk våpen" ikke er nevnt i den artikkelen...


Et annet "bevis" Scott Stevens bruker for å fremem sin teori er dette her:
Tulling

- Jeg er ikke skolert i teoretisk fysikk, men jeg har det som en meget stor hobby. Og for meg så ser dette ut som et eller annet molekyl som det er lagt til påstander eller teorier som det ikke er mulig å bevise eksperimentelt.
- I tillegg slår Scott Stevens om seg med navn som overhodet ikke har noe med værfenomener å gjøre, som f.eks Faraday (fysikk), Maxwell (feltteori (Maxwellfelt)), Lorentz (masse-bevegelighet), Michelson-Morley (lyshastighetseksperiment).
- Og i tillegg til disse navnene så legger han til påstander som "recognitions of superweapons", "mind engineering" og ikke minst "assumes flat spacetimes".
- Akkurat det med "assumes flat spacetimes" er en teori om utvidelseshastigheten i universet noen tusendels, eller hundredels sekunder etter big bang og har altså fint liten med værfenomener eller jordiske fenomener i å gjøre i det hele tatt.

- Og slik kunne jeg fortsette nesten hvor lenge som helst med å viderebringe Scott Stevens sine "bevis" for at Katarina var en terrorhandling, men jeg skal stoppe "bevisførselen" her og heller legge ut en link til disse "bevisene"

- Til slutt vil jeg gjerne få påpeke at denne teorien føyer seg pent inn i rekken av alle de andre konspirasjonsteoriene som kommer i fra "verdens mest opplyste land" USA. Teorier om blant annet at månelandingen var juks, iscenesatt av Stanley Kubrick, Roswell, (UFO-krasj),  9/11 om at det var CIA eller jødene som sto bak... Osv, osv...

Politikeres dobbeltmoral...

- Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet var store motstandere av de såkalte reklametårnene i bybildene rundt i Oslo og andre steder og de var/er motstander av for mye reklame i det offentlige rom. SV var kanskje den aller sterkeste motstanderen. Men nå viser det seg at begge partiene bruker disse reklamemulighetene både på reklametårn og særlig i leskur osv for å fremme sine respektive partiers politikk skriver Aftenposten i dag.
- Administerende direktør i JCDecaux, Øyvind Markussen sier at: "SV innser jo åpenbart at dette er en velegnet mediekanal for å nå frem med budskapet sitt. På den ene siden ønsker de å bruke kanalen, på den andre siden ønsker de å skjerme byens borgere og sier i programmet sitt at de er imot. Jeg synes ikke det henger helt i hop". (JCDecaux er det reklamefirmaet som eier disse reklametårnene og leskurene og som er oppdragsgiveren til SV).

- Jeg er veldig enig med Markussen i det han sier at det ikke henger helt i hop at SV velger å bruke disse reklamemulighetene når de egentlig er i mot dem. Det vitner om en betydlig forskjell mellom ord og handling. Det vil si en skikkelig god gammeldags, norsk dobbeltmoral.
- Denne dobbeltmoralen gjelder ikke bare SV. Også Ap har uttalt at de er sterkt i mot de gatetårnene og vil begrense reklamen i det offentlige rom. Likevel henger deres reklame på de samme leskurene som SV sin reklame gjør. Pål Martin Sand i Arbeiderpartiets bystyre gruppe sier: "Reklameplakatene står jo der uansett, så om du reklamerer for Ap. eller tyggegummi påvirker ikke mengden av reklamen". Også her er det en skikkelig lang avstand mellom liv og lære altså. Dette viser en holdning til sine egne og partiets standpunkter som er som er direkte latterlige. "Vi har rett men gjør det feil, men innrømme det? Aldri"

- For egen regning så må jeg si at hvis våre politikere og politiske partier skal kunne ha noe som helst troverdighet på hva dem står for i de enkelte sakene så bør de i hvertfall ikke gjøre slik som jeg har beskrevet her. Det blir rett og slett for dumt når man ikke gjør det man står for.
- Dette er bare et lite eksempel på dobbeltmoral hos våre politikere. Det finnes helt sikkert mange andre eksempler også rundt i vårt ganske land og jeg vil gjerne ha slike eksempler, uavhengig av parti. Det eneste kravet jeg vil sette er at de må kunne dokumenteres på en eller annen måte. Jeg er i ferd med å skrive et større innlegg om dobbeltmoral hos politikere og hjelp fra mine lesere vil være meget velkomment. Jeg vil helst ha slike saker på epost. dakoprince@gmail.com og hvis noen vil ha G-mail så mail meg... :)

Sitater og kommentarer til statsministerduellen på NRK

Her skal jeg komme med noen sitater fra NRK's statsministerdebatt og mine egne kommentarer til det. Sitatene er hentet fra NRK's nettsider og jeg vet derfor ikke om de er ordrett riktige siden jeg ikke så den debatten selv. Men så mye feil kan det vel ikke være. Jeg regner med at det blir rettet opp av mine lesere hvis det er feil i så fall...

---

Jens Stoltenber (Ap) åpner med å si: "Hvis vi vinner valget, er Kjell Magne Bondeviks dager talte. Vi har jobbet i fire år for en ny regjering der jeg er sjef. Men hvis de borgerlige vinner valget, er det egentlig mer forvirring nå enn noen gang. Det er fem dager igjen til valget, og fremdeles har ikke de borgerlige svart på hvem som blir statsminister hvis de vinner"

- Er det bare meg, eller har ikke Stoltenberg fått med seg at han faktisk er i en "statsministerdebatt"? I en statsministerdebatt er det gjerne statsministerkandidatene som stiller. Det er jo innlysende for de aller fleste her i landet at det er Kjell Magne Bondevik som er statsministerkandidaten for en videre samarbeidsregjering. Selv om Frp og Carl I. Hagen sier noe annet. Stoltenberg forsøker her selvsagt desperat å skape en slags forvirring om statsministerposten på borgerlig side som egentlig ikke eksisterer (jeg mistenker at det er Stoltenberg selv som er en smule forvirret jeg).
- Frp vil nok ikke felle regjeringa om det blir borgerlig flertall, det er jeg ganske sikker på. Men vite kan man aldri med det partiet da. Spennende og interessant blir det å se ihvertfall. Jeg tror det blir slik (hvis jeg skal spå utfall) ved et borgerlig flertall at Frp vil få gjennomslag for så mange av sine hjertesaker under budsjettforhandlingene at de derfor bestemmer seg for ikke å felle regjeringa. Bondevik vil tviholde på stolen sin og gi store innrømmelser til Frp.
- Stoltenberg nevner en annen ting i dette sitatet som det er verdt å bite seg merke i. Han sa at han hadde jobbet i fire år for å bli regjeringssjef, men har altså vært med på budsjettforlik med den sittende regjeringen to ganger i løpet av de fire årene. Det er jo da å undergrave sin egen stilling det. Hvis han ikke hadde blitt med på disse forlikene ville nemlig Arbeiderpartiet stått mye, mye sterkere i denne valgkampen.

---

Neste uttalelse kommer fra Kjell Magne Bondevik (KrF): "I dag la FN fram sin rapport som viste at Norge er verdens beste land å bo i. Det er ikke jeg så opptatt av. Jeg er mye mer opptatt av de landene som er på bunnen av lista. Blant de 30 nederste land er det 28 afrikanske. Det er dette jeg er opptatt av at vi skal være med å forandre på. Derfor skal vi bruke en milliard mer på kampen mot fattigdom internasjonalt, sa Bondevik."

- For det første så sier Bondevik her rett (uten egentlig å si det) ut at han ikke er så veldig opptatt av at Norge er på topp på lista. Det har jeg visst lenge, at han ikke bryr seg noe særlig om de fattige her i landet som ikke ser noe til den topplasseringen altså. Det er nesten som de tre apene som sitter ved siden av hverandre hvor den ene apen ikke vil se og den andre apen ikke vil høre og den tredje ikke vil vite.
- Om bare Bondevik ville være så snill å bruke 1 milliard kroner også på de fattige i hans eget hjemland så hadde det kanskje vært noe. Vi fikk for noen år siden en "eldremilliard" (husker ikke fra hvilken regjering) for å hjelpe minstepensjonistene. Nå trenger vi en fattigdomsmilliard for å hjelpe de fattige her i landet.

Videre sier Stoltenberg om det samme temaet: "Jeg gjør meg de samme tanker som Bondevik. Vi må gjøre mer for å bekjempe fattigdommen internasjonalt. Når det gjelder Norge, så understreker FN i sin rapport at verken jeg eller Bondevik kan skryte av å ha noe å gjøre med det. I stedet er det alt som har blitt bygd opp over mange tiår. Men FN skryter av den norske sosialdemokratiske modellen. Og jeg sier ikke at dere vil rasere denne, men dere endrer kursen på dette med privatisering av en rekke offentlige tjenester."

- Det var da en svært så generøs uttalelse fra Stoltenberg må jeg si, om at Bondevik ikke vil rasere den sosialdemokratiske modellen. Uventet og ikke desto mindre snakker han ikke helt sant. Arbeiderpartiet kaller den regjeringen som sitter nå "kaoskameratene" og at det vil bli mer forvirring enn noen gang om de borgerlige får fortsette, så denne uttalelsen tar jeg med en stoooor klype salt.
- Men for å si noe om den "sosialdemokratiske modellen" så er det en modell som så å si alltid har gitt oss en høy rente og høye offentlige utgifter her i landet fordi de offentlige utgiftspostene er så gjennombyråkratiserte og tungrodde at den kveler staten sitt handlingsrom innenfor en ansvarlig økonomisk politikk. Selv om mange tjenester som tidligere var offentlige, nå er privatisert så er de også effektivisert og blitt billigere å drive og det sparer det offentlige for store utgifter.
- Selvsagt sier den rød-grønne siden at alt har blitt så mye verre med privatisering og at de ikke vil ha "bestemor ut på anbud" osv. Men jeg husker da meget godt at det også under tidligere Arbeiderpartistyre her i landet var klager på eldreomsorg, på skoler, på barnehager, på kollektivtrafikk, på høye avgifter, på fattigdomsproblematikken osv osv.
- Ikke det at jeg mener det er blitt så mye bedre for brukerne i dag, men det har da ihvertfall blitt mindre byråkrati og mindre tungrodde systemer. Og det har nok heller ikke blitt noe særlig verre enn det var. Det er bare ren skremselspropaganda fra den rød-grønne siden.

---

Siste sitat jeg skal ta for meg kommer fra Bondevik og går i all hovedsak ut på den samme problematikken som foregående sitat: "Jeg går konstant med det hvite armbåndet som symboliserer kampen mot fattigdom. Jeg vet ikke om du gjør det, men du skulle gjøre det for å minne folk om at det er kampen mot internasjonal fattigdom som er kampsak nummer en."

- Igjen så gjelder dette altså kampen mot fattigdom. Jeg er faktisk enig i at vi bør gjøre mer for å bekjempe fattigdom i verden, men vi må også feie for vår egen dør Det går an å ha to tanker i hodet samtidig, selv for en statsminister.
- For Bondevik sin del så gjelder det samme prinsippet med apene her; "vil ikke se, vil ikke høre, vil ikke vite" om det som skjer med de fattige på hjemmebane. Jeg har i et tidligere innlegg beskrevet bostøtten her i landet som ikke akkurat er noe å skryte av. Det kan dere lese om her!

Hva er galt med forskjeller?

- I denne valgkampen har vi til stadighet fått høre at det har blitt økte forskjeller i landet vårt under Bondevik som statsminister. Men jeg har et lite problem med akkurat det. Jeg klarer nemlig ikke helt å se hvorfor økte forskjeller er så veldig galt så lenge bunnlinja har økt. De aller fleste har faktisk fått det bedre her i landet, på tross av den såkalte "skattelettelsen til de rikeste".
- Jeg har kommet frem til at det antakelig skyldes misunnelse og jantelov ute blant folk i dette landet. Og at folk tenker at "jeg tjener så og så mye per måned og da skal faenimeg ikke naboen tjene mer enn meg".

- Hva er egentlig galt i at noen her i landet faktisk klarer å tjene seg litt rikere enn andre da? At f.eks mennesker som Idar Vollevik har klart å skape Chess om til en milliardbedrift og selger den for 1.6 milliarder kan da vel ikke være så galt det? Det er en verdiskapning som hele samfunnet er tjent med.
- Det er ikke slik at Vollevik nå setter alle pengene i banken og sløser bort alt på fest og feiring og fyll og horer. Han kommer til å invistere dem i en eller flere andre bedrifter og på den måten bidra til ytterligere verdiskapning her i landet. Hvorfor skal han ikke få lov til det uten å bli stemplet som en av de som har det økonomisk meget bra og bidrar til forskjeller?
- At han faktisk kjører rundt i en av Norges råeste biler bør heller ikke brukes mot ham, slik enkelte på venstresida forsøker å gjøre. Han har skapt så mye at det er ham meget vel fortjent. Vi alle hverken kan eller har forutsetninger for å bli milliardærer, men de som klarer å bli det fortjener honør. De skaper noe i samfunnet og det er viktig.

- Men det viktigste er ikke å fokusere på de som tjener mye fra før, det som betyr noe er å hjelpe de som har lite nå. Det er veldig liten hjelp i å leke Robin Hood å ta fra de rike og gi til de fattige for da blir bare de rike fattige og de fattige rike, og så har vi samme rundansen igjen.
- Hvis vi bare gjør de som er fattige litt rikere så spiller det fint liten rolle hvor rike de rike er.


Grønn gasskraft, seier for SV???

- "Grønn gasskraft er en seier for SV", jubler Kristin Halvorsen på Sosialistisk Venstreparti sine nettsider i dag. Jeg synes nå hun tar litt vel hardt i. Grønn gasskraft er ikke en seier for noe annet enn miljøet det. Det er overhodet ikke SV sin fortjeneste at utviklingen av CO2-rensing har kommet så langt som den har. Det er pga norsk forskning og utvikling at så har skjedd.
- I samme artikkel forsøker Kristin Halvorsen å slå politisk mynt på de orkanrammede i New Orleans. Hun sier: Det er snart bare Carl I. Hagen som benekter klimatrusselen samtidig som vi ser ekstremvær i Europa og orkanen Katrina raserer New Orleans.
- Det er direkte kvalmende at hun prøver å slå politisk mynt på de rammede i New Orleans. Det viser bare hvor desperate SV er i ferd med å bli. Kanskje på grunn av at meningsmålingene den siste tiden viser et parti i fritt fall. Også på skolevalget, der de normalt er sikre valgvinnere, ble de årets tapere.

- Hun sier videre i artikkelen "Den nåværende høyredominerte Bondevik-regjeringen har knapt løftet en finger for grønne energiløsninger. Det er derfor på høy tid, eller overtid, at Bondevik avløses av rød-grønn kraft for å få fart på miljøvennlig næringsutvikling". Jada Kristin Halvorsen, du får nok rett i det, bare du overser din mulige regjeringspartner. Du har kanskje ikke fått med deg at Arbeiderpartiet faktisk stemte for denne utbyggingen når Bondevik måtte gå i 2000!
- Jeg kan ikke si at hennes og SV's påstand om "miljøvennlig næringsutvikling" er særlig troverdig. Det blir nok heller slik at man kan fjerne ordet "næringsutvikling" i SV's vokabular og erstatte det med "arbeidsløshet" slik at påstanden blir slik; "miljøvennlig arbeidsløshet". Det er nettopp det SV's politikk handler om. Selv om de ikke innser det selv.

Anonymitet og personsjikane i blogger

Fra Dagbladets nettmagasin i dag er det en bra artikkel som heter "Jeg er ikke rasist, men..." Og i den artikkelen vil jeg trekke frem en påstand fremsatt av Randi Gressgård ved Universitetet i Stavanger. Hun sier følgende: "Jeg har lagt merke til at på en del blogger skrives det anonymt. De som mener at de er sensurert og er kritiske til muslimer, står ikke fram med navnet sitt en gang. De kan komme med ekstreme påstander uten å stå til rette for det. Før vi kan diskutere må de i hvert fall gi seg til kjenne. På den måten kan vi få en etterrettelig debatt".

- Jeg kan ikke annet enn å si meg enig i den påstanden. Jeg mener at det å diskutere anonymt med en eller annen meningsmotstander blir litt vanskelig og urimelig. Desverre er det slik at en del personer som kommer med kommentarer i blogger velger å gjøre dette anonymt eller med oppdiktede og fiktive navn osv. Det kan virke som om de er redd for represalier på en eller annen måte.
- Slik burde det ikke være og jeg tror ikke at det er slik heller. Jeg mener at en rederlig debatt er udelt positivt uansett hva mine meningsmotstandere måtte ha av meninger om temaet som debatteres. Men det er ofte slik, har jeg bitt meg merke i, at de som kommer med anonyme uttalelser også ofte er de som kommer med sterke sjikanerende ytringer om debattmotstanderne, desverre.
- Det er feigt og dumt. Personsjikane hører ikke hjemme i en god debatt og hvis man ikke klarer å fremme sine egne synspunkter uten å angripe sine motstandere, ja så bør man kanskje ikke si noe i det hele tatt. En som kommer med personsjikane har jo da allerede tapt diskusjonen. Og man fremmer ikke sine egne synspunkter ved å sjikanere andre, men ved å fremme konstruktiv og saklig debatt.
- Jeg håper alle vil lese den artikkelen i Dagbladet som jeg har linket til og at vi også i fremtiden vil ha en god og velformulerende debatt her i denne bloggen (selv om det har vært noen få unntak) og i alle andre blogger...

Bush-klanens menneskesyn

Eks-presidentfrue og nå mor til den sittende presidentet George Bush, Barbara Bush sier at de som nå ble hardest rammet av orkanen Katarina var underpriviligerte fra før. Hun sier i følge VG til radioprogrammet Marketplace at: "Mange av folkene i arenaen her, vet du, var underprivilegerte uansett, så dette fungerer veldig bra for dem".

Denne uttalelsen fra Barbara Bush er et klart bevis på Bush-klanen sitt menneskesyn og mangel på empati for mennesker i en svært vanskelig situasjon. For jeg vil anta at Bush junior er oppdratt av sin mor og følgelig har det samme synet på mennesker, fattige mennesker, som sin mor. Det Hvite Hus ville heller ikke svare på spørsmålene fra New York Times om Barbara Bush sine uttalelser til radioprogrammet skriver VG.

Fru Bush tror tydligvis at mennesker som har mistet alt de eide i orkanen Katarina har det mye bedre inne på stadionen Astrodome i Huston enn de ville ha hatt det i sine egne hjem i New Orleans. Det er visse eiendeler som ikke kan erstattes, som f.eks fotografier og andre ting med affeksjonsverdi. Og å mene at orkanoffrene har det mye bedre stuet sammen i tusentall inne på en idrettsstadion enn de ville ha hatt det i sine egne hjem er rett og slett kvalmende.

En annen ting som Fru Bush ser ut til å glemme midt oppe i alt dette er at også svært mange av de rammede har mistet så mye mer enn sine eiendeler. De har også mistet familiemedlemmer. Mange har mistet sine foreldre og mange har mistet sine barn eller ektefelle osv. Allikevel hevder altså Fru Bush at de har det mye bedre på flatsenger inne på Astrodome.


Arbeids- og sosialdepartementet er anmeldt for kriminelle handlinger

- Det ser ut til at vi i høst/vinter vil kunne få en svært så interessant og ikke minst alvorlig sak i rettssystemet vårt. Saken gjelder Nordsjødykker Alliansen som nå anmelder Arbeids- og sosialdepartementet for bedrageri og grov uforstand i tjenesten. Nordsjødykker Alliansen mener de har fått en svært dårlig behandling i departementet etter at Stortinget vedtok en granskning av disse dykkernes sak.
- Brynjar Meling, som er Nordsjødykker Alliansens advokat i denne saken sier til NTB: "Det har vært en rekke grove brudd på lover og regelverk i behandlingen av denne saken. Trolig er det foretatt kriminelle handlinger for å skjule det ansvaret departementets ledelse har og har hatt. Dette skal retten belyse og vurdere."
- Videre sier hovedtalsmann for Nordsjødykker Alliansen, Rolf Guttorm Engebretsen til NTB at: "I redsel for å måtte stå til ansvar for nordsjødykkernes helse har Arbeids- og sosialdepartementet bevisst unnlatt å behandle mange av bevisene vi har lagt fram. Nå vil vi at retten skal få se dokumentasjonen vår".

- Hvis det viser seg at det er blitt begått en rekke lovbrudd og/eller kriminelle handlinger fra departementets side for å dekke over det ansvaret som ledelsen i departementet har hatt i denne saken må det få alvorlige konsekvenser for den eller de det gjelder. Det er meget betenkelig og ikke minst alvorlig at Arbeids- og sosialdepartementets ledelse får en slik sak på seg og hvis det viser seg å være hold i disse påstandene fra Nordsjødykker Alliansen så er det ikke mindre enn en fulkommen skandale og må få de alvorligste følger for de impliserte personene.
- Jeg skal ikke begi meg inn på å synse om hva slags følger det eventuellt måtte få ved en domfellelse, men det er klart at slikt kan overhodet ikke godtas og bør straffes hardt. I tillegg vil en eventuell domfellelse bety at vi her står ovenfor den mest alvorlige saken for et norsk departement og dets ledelse siden Lund-kommisjonen la frem sin rapport om den ulovlige overvåkningen av den politiske venstresiden her i landet. En meget stygg sak med andre ord.


kilde: NRK

Bondeviks bostøtte til fattige er direkte latterlig

For en ukes tid siden i ett eller annet folkemøte (husker ikke hvilket) så forsvarte Kjell Magne Bondevik sitt og regjeringen sitt program mot fattigdomsbekjempelse her i landet. Bl.a sa han til ei i salen som var enslig forsørger at hun antakelig hadde krav på bostøtte. Jeg vil her vise noe fakta om hva den såkalte bostøtten som Bondevik forsvarer er verdt.

Direkte avskrift om vedtak om bostøtte:VEDTAKSMELDING 2. BOSTØTTETERMIN 2005

- Deres søknad om bostøtte for perioden 1.mai - 31.august er avslått. Beløp under 666 pr termin utbetales ikke.

- Husstandens samlede inntekter og boutgifter gir etter behovsprøving ikke grunnlag for bostøtte. Jf Stortingets vedtak av 12.juni 1972 om en ordning for bostøtte og forskrifter om bostøtte, samt Husbankens retningslinjer for bostøtte.

Grunnlaget for beregningen er en leid bolig. Byggeår 1900 med 3 rom.

Husleie: kr 18000 (bostøttesøknader gjelder for 4 måneder ad gangen)
Sum boutgifter: kr 18000

Godkjent boutgift: (159300 x 33.2 %) / 3 kr: 17629
Bostøtte: kr 259

Husstanden består av 3 personer. Inntektsfastsettelsen er ligningen for 2004.
NAVN
Kona mi: kr 0 i inntekt
Meg selv: kr 159300 i inntekt
Sønnen vår: kr 0 i inntekt

Husstandens samlede inntekt: kr 159300- Dette betyr altså at for at man skal regnes som verdig til bostøtte i følge Bondevik så må man altså ha en betydelig lavere intekt enn 159300 kr pr år pr husstand for en familie på 3 personer. Jeg synes, etter å ha fått dette avslaget på bostøtte, at Bondeviks fremstilling om hjelp til de fattige er helt absurd (ja jeg regner meg og min familie som fattige, selv om ikke akkurat det er noe å skryte av da,men sånn er det nå desverre).

- Er det virkelig sånn her i Norge at du faktisk må tjene mindre enn ca 120000 kr pr år i en familie på 3 for å ha rett til bostøtte? Jeg synes det er helt utrolig at Bondevik faktisk prøver å skryte av hva han har gjort for de fattige her i landet når dette er resultatet av min søknad om bostøtte for meg og min familie.
- Tallet 159300 i inntekt er heller ikke nettoinntekt, men bruttoinntekt. Så etter at skatten er trukket fra er det fint lite igjen å leve for. Det holder akkurat til mat og husleie + strøm for oss 3 og heldigvis er ikke minstemann i familien eldre enn litt over 1 år gammel, så han bryr seg ikke om hva kameratene kan være med på og ikke han, fordi vi ikke har råd (enda).
- Jeg kan ikke si jeg gleder meg til den dagen vi ikke har råd til å sende vår sønn på leirskole eller fotballturnering eller hva det måtte være. Det kommer til å bli et meget hardt slag i trynet på meg som far altså...

E-post om disse synspunktene er avsendt til både Bondevik personlig og til alle regjeringspartnerenes stortingsgrupper.

Jeg vil også få legge til en link til hva Krf mener er de fem viktigste tiltakene for barn av fattige foreldre, de kaller den "Trygghetspakke for barn i fattigdom"

Israleske nybygg på Vestbredden

- Etter å ha lest litt på NRK sine nettsider i dag om "Israelske nybygg på Vestbredden" så er det grunn til å spørre seg om Israel egentlig vil ha fred, eller om tilbaketrekningen fra Gaza kun var for å styrke sine utbyggingsplaner og okkupasjonsplaner på Vestbredden.
- Viseforsvarsminister Zeev Boim presenterte i dag byggeplanene i Jerusalem, men i følge veikartet for fred skal Israel fryse all boligbygging i Palestinske områder.
- Boim uttalte da han inspiserte "muren" mellom de Jødiske bosetterne og Palestinerne: "Regjeringens beslutning om å bygge 3000 nye bo-enheter i Ariel er resultatet av vårt ønske om å styrke de eksisterende bosettingene". Videre sa han: "Når vi på den ene siden trekker oss ut av Gaza-stripen, må vi styrke grepet om Vestbredden". I dag bor det rundt 18000 Israelere i Ariel-bosetningen på Vestbredden som det her er snakk om.
- I følge NRK (som har sin informasjon fra AFP-Reuters) avviser statsminister Ariel Sharons kontor på det sterkeste at det finnes planer for bygging av 3000 nye boliger på det okkuperte Vestbredden. En talsmann for Sharons kontor sier at statsministerens kontor og forsvarsdepartementet ikke har kjennskap til slike planer.
- Saeb Erakat sier at de voldsomme byggeplanene vil ødelegge for den videre fredsprosessen mellom Israelere og Palestinere. Erakat er i dag en Palestinsk forhandlingsleder.

- Jeg mener at det vil være en meget lite gjennomtenkt handling fra Israels side om de fortsetter og/eller eskalerer utbyggingen på Vestbredden. De har, med Sharon i spissen, tatt et meget modig og ikke minst viktig skritt i rettning av fred med Palestinerne ved tilbaketrekningen fra Gaza. Og det vil være svært dumt om de setter den prosessen som nå er i gang i fare ved å fortsette utbyggingen av bosetningene på Vestbredden.
- Nå melder jo heldigvis Statsminister Sharon sitt kontor at slike planer ikke eksisterer og jeg håper de meldingene derfra er sanne og troverdige. Sharon har hittil vist en utrolig evne som statsleder ved å starte den første tilbaketrekningen fra de okkuperte områdene og jeg håper at den politikken og tendensen vil fortsette. Bare slik kan det bli en varig fred mellom Israel og Palestinerne.
- Sannsynligvis kommer det fremdeles til å være fraksjoner og mennesker i Palestina (bla.a Hamas, Jiihad og Hizbollah) som vil ønske å kjempe for at Israel skal kastes så langt ut i Middelhavet som mulig, men ved å faktisk fjerne seg fra de okkuperte områdene så fjerner Israel mye av grobunnen for rekruteringen til den terrorismen de desverre, men ikke uventet, har vært utsatt for.
- Jeg forsvarer ikke den terrorismen som har blitt påført det Israelske folk og jeg forsvarer ikke selvmordsbombere mot sivile mål, uansett hvor i verden de måtte forekomme, men jeg kan meget vel forstå den.
- For Palestinerne har vært okkupert av Israel i flere tiår. Ikke bare av Israelsk millitære, men også av "nybyggere" og "bosetninger" som kun har hatt ett politisk mål for øyet, nemlig å endre den demografiske situasjonen i området.
- Selv om ikke grensene er nøyaktig fastsatt mellom de to landene den dag i dag så er det all grunn til å berømme den tilbaketrekningen som Israel under Sharon har foretatt seg fra Gaza. Så får vi håpe at det aller største flertallet av Palestinerne også vil innfinne seg med og godta at Israel som stat har kommet for å bli.

Venstre over sperregrensen

For en som sannsynligvis kommer til å stemme Venstre i år er dagens gallup fra TNS Gallup for TV2 og Nettavisen gledelig lesning. Venstre er for første gang på 2.5 år over sperregrensen og oppnår, eh, "formidable" 4.4 prosent på dagens måling. Og noe som er minst like gledelig er at Senterpartiet kun får 4.9 prosent i samme måling og det betyr at Venstre faktisk begynner å øyne en mulighet til å bli større enn Senterpartiet ved årets valg.

Stortings og sametingsvalget 2005 er en triller vi sjelden har sett maken til ved norske valg. Og det er meget morsomt synes jeg. Valg skal være slik. Det skal være spenning i et valg og jeg tror det vil være med på å faktisk høyne interessen for norsk politikk og dermed også valgdeltakelsen. Det er bra for demokratiet også, at så mange som mulig av de stemmeberettigede faktisk stemmer.

Jeg håper alle vil delta og oppfordrer alle til å gå til valgurnene ved årets valg, uahengig av hva dere måtte stemme (bare dere stemmer Venstre hehe)...


Godt valg den 12 september til alle mine lesere...

Iran vil hjelpe USA

En høytstående talsmann for Iran sier at landet er klar til å sende 10 - 20 millioner fat olje til USA umiddelbart om de ikke blir hindret av sanksjoner skriver Aftenposten nå i dag. Dette for å avhjelpe den oljekrisen og medfølgende høye drivstoffpriser vi nå kan se konturene av etter orkanen Katarinas herjinger i USA. USA har siden 1979 hatt forskjellige sanksjoner mot Iran, blant annet for å forhindre salg av olje til USA fra Iran.

Jeg håper det ikke vil gå politikk i USAs  svar til Iran på den hjelpen de kan sende. Det vil antakelig virke noe avspennende i forholdet mellom det amerikanerne (Bush) kaller "ondskapens" Iran og det som Iranerne kaller "den store satan" USA... Det er faktisk ganske gledelig at Iran legger seg på en slik linje at de faktisk er villige til å hjelpe det de anser som "den store satan" i verden.

Men fra Iran sin side så er det nok ikke kun av barmhjertighet at de kommer med dette tilbudet. De vil nok gjerne at verden ser med litt mildere øyne på dem og at det på den måten selvsagt er vel så mye et politisk utspill som av barmhjertighet. Men USA og Bush kan og burde faktisk heve seg over dette og godta den hjelpen som Iran nå vil gi. USA vil antakelig tape på å nekte å ta i mot hjelp fra Iran og også Fidel Castros løfte om 1100 engelskspråklige leger, selv om det nå i skrivende stund ser ut til at det ikke ble nødvendig med disse legene, heldigvis får en si (heldigvis fordi det ikke var nødvendig med den hjelpen, om noen skulle misforstå mitt "heldigvis-utspill")...

USA og hele den vestlige verden var raske med å sende hjelpearbeidere og nødhjelp når den Iranske byen Bam ble så katastrofalt rammet av jordskjelv for vel ett år siden og Iranske myndigheter godtok da den hjelpen. Slik bør også Amerikanerne nå godta hjelp fra sine såkalte fiender da dette antakelig vil være med på å bedre forholdet mellom de to landene og kanskje det til syvende og sist vil komme noe godt ut av det også til slutt. Hvem vet?

Kamp mot menneskeverdet

Har lyst til å ta med et litt morsomt utklipp som jeg fant på Dagbladet i dag, selv om det dreier seg om en trykkfeil (sier Krf selv ihvertfall)
Kamp mot menneskeverdet

Samrøre mellom LO & Ap

Hvorfor er ikke en så stor organisasjon som LO partipolitisk uavhengig? Lever kanskje Gerd-Liv Valla i den villfarelse at hun tror det kun er Arbeiderpartivelgere som er medlemmer i LO? Jeg har ihvertfall bestemt meg for at jeg i fremtiden skal være en av de som LO anser som "gratispassasjerer" under lønnsforhandlinger osv. Jeg akter ikke å sitte å godta at LO bruker av min medlemskontigent til å kjøpe seg plass i sentralstyret til et parti jeg ikke stemmer på. Det er nesten som en tvangsinnmeldelse av alle LO-medlemmer til Arbeiderpartiet der en del av LO-kontigenten går til å støtte et bestemt politisk parti.

Det er ikke bra for demokratiet at en stor (eller liten) organisasjon kan kjøpe seg plass og innflytelse i et politisk parti. Uansett om det gjelder LO og Arbeiderpartiet eller andre organisasjoner og partier. Alle slike organisasjoner burde være partipolitisk uavhengige, uansett om det gjelder LO eller Rederforbundet eller en hvilken som helst annen organisasjon.

Man kan påstå at LO bare gjør det som er til det beste for LO sine medlemmer, men er det virkelig slik at det er LO og Gerd-Liv Valla som vet hva som er det beste for alle sine medlemmer? Tror ikke LO at medlemmene klarer å tenke selv og selv stemme på det partiet som de mener har den beste politikken for en selv? Et lite eksempel: Jeg vil tro at de aller fleste medlemmene i LO som pendler hver dag igjennom en eller annen bomring her i landet helst ville sett den bomringen fjernet, men støtter LO Fremskrittspartiet i den saken? Nei det gjør de selvsagt ikke, selv om det antakelig er et flertall av medlemmene som ønsker dette (bare antakelser fra min side, men ikke så helt galt tror jeg). Men LO støtter Arbeiderpartiet og de vil ikke fjerne bomveger, snarere tvert i mot.

Jeg vil derfor komme med en oppfordring til alle som er medlemmer i LO om å melde seg ut av organisasjonen og sende et brev til LO sentralt om hva grunnen til utmeldelsen er. Det er den eneste måten for folk som er uenige med LO's samrøre med Arbeiderpartiet å vise hva de mener og som virkelig vil bety noe for organisasjonen. Det vil være et hardt slag i trynet på Valla om mange nok melder seg ut...

Det var en gang...

"Det var en gang..." Slik begynner de fleste eventyr vi har hørt her i Europa (og den vestlige delen av verden)..."
Og jeg kan fortsette: Det var en gang et land som het United States of America (USA). Det landet var en gang en garanti for "fred" i Europa (og resten av verden). Det landet var stort og rikt. Det var et demokratisk land. Men så en dag så fikk det landet en leder som het Bush!! Og Bush sin agenda var krig... Han kalte det "krig mot terror"... Det var en nobel og "rettferdig" krig som skulle vinnes med alle midler. Men slik skulle det ikke gå!

Etter at Bush ble valgt som president i USA så har det bare blitt mer terror. Det har blitt en mer utrygg verden og det har blitt en farligere verden. Bush sine intensjoner har nok helt sikkert vært i den beste mening, men det han har oppnådd har vært det stikk motsatte av det han ville oppnå. Verden har blitt mer utsatt for terror enn det verden noen gang i historien har vært og han har klart å produsere et hat mot sitt eget land som ikke har hatt sitt sidestykke siden Vietnamkrigen.

Heldigvis så sitter ikke Bush lenger enn 3 år til som president i USA og etter det så kan vi håpe på at amerikanerne vil velge en president som er mer åpen for fred og frihet for alle menneskene på denne planeten... Jeg sier bare: Lykke til verden og lykke til amerika,,,


Overdrivelser i mediene

Dette blir et ganske kort inlegg, men jeg har lyst til å påpeke en liten ting som jeg fant på Dagbladet sine nettsider i dag hvor overskriften var "Ung mann funnet død i Sarpsborg"!!!

I den teksten så sto det: "- Han ble funnet i et vanlig villastrøk. Vi ble kontaktet av folk som var der, sier jourhavende Steinar Andersen til Dagbladet.no."

I den forbindelse så lurer jeg på; hva er et "vanlig villastrøk"??? Er det et strøk der "vanlige" mennesker bor eller er det et strøk der det er kun "vanlige" villaer? Eller er det en kombinasjon av vanlige mennesker med uvanlige villaer, eller motsatt?

Jeg håper Dagbladet (og alle andre medier) vil bli litt mer presise enn det de har vist at dem er med denne "vanlige" artikkelen ihvertfall...


kilde: http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/09/03/442280.html

Mer vannkraftverk?

Høyres leder Erna Solberg åpner for at hun vil se på mulighetene for å bygge ut flere vassdrag for å skaffe landet den elektrisiteten vi har behov for dersom gasskraftsaken får mindretall på stortinget. Hun sier til NRK: "Da blir vi nødt til å ta en ny runde med vannkraftutbygging. Vi kan ikke sitte stille å se på at landet mangler noe så essensielt som elektrisk kraft"

Det er jeg helt enig med henne i. Det er selvsagt ikke helt uproblematisk å bygge ut flere vassdrag her i landet, men det er per i dag ingen renere måte å skaffe energi på bortsett fra vindkraft (og til dels atomkraft). Energi trenger vi masse av også i fremtiden. Det er ingen ting som tilsier at vi vil redusere elektrisitetsbruken her i landet i overskuelig fremtid.

En videre utbygging av vassdrag vil også bare påvirke miljøet lokalt og ikke globalt slik det er i dag med import av energi fra f.eks utenlandske kullkraftverk. Jeg synes vi burde bygge ut flere vassdrag uansett om det bygges gasskraftverk eller ikke, for selv om vi kan få en overproduksjon av energi her i landet så kan vi da eksportere den. Det vil også påvirke miljøet på en positiv måte hvis vi selger vår "rene" energi som en konkurrent til utenlandsk "forurensende" energi.

Favorittblogger

Jeg har lyst til å komme med en liten liste over noen av mine favorittblogger. Det er både politiske, samfunnskritiske og andre blogger. De kan alle anbefales på det sterkeste. De er ikke rangert etter "best of" rekkefølge, men kun lagt til etter den tilfeldige lista jeg har i mine favoritter...


Bloggblogg en blogg alle bloggere burde lese
loRdx ustyrtelig morsom blogg
hjorten les den
VamPus en fantastisk morsom blogg fra ei oslojente
Sosial-liberalistisk forum venstre på sin hals
feilinformert litt av hvert
Typisk Tor Andre også litt av hvert
Octobers Blogg en samfunn og politikerkritisk blogg


Jeg leser selvsagt mange andre blogger også, men disse 8 er mine topp (eh) 8 nå for tiden...


Og på 210 plass kommer søstern (etter et betydelig press)
dyrevenn

Politikerstyrt gasskraftverk

Arbeiderpartiets Bjarne Håkon Hanssen sier til NRK i dag at de, hvis de rød/grønne får flertall, vil innkalle direktøren i Statoil for å presse dem til å bygge et gasskraftverk i Skogn. Hanssen sier: "Det hviler et tungt samfunnsansvar på Statoil i forbindelse med gassutviklinga i Trøndelag. Statoil må gå gjennom alle sider av sin virksomhet med sikte på å få til lønnsomhet knytta til gass inn Trondheimsfjorden og et gasskraftverk på Skogn"

Jeg mener at det ikke er opp til en regjering eller en statsråd å legge ett press på bedrifter for å få dem til å bygge/drive i bestemte deler av landet. Det være seg Statoils gasskraftverk i Skogn eller Unions papirfabrikk i Skien eller hvilken som helst annen bedrift i Norge.

Statoil må få bestemme selv hvor de mener det er mest lønnsomt å legge sine gasskraftverk uten innblanding fra våre politikere. Det skal tross alt være økonomisk lønnsomt også. Hvis det kun var for å sikre arbeidsplasser kunne man jo lagt det gasskraftverket til indre Troms eller i Nord-Østerdal eller noe...

Vel, nå vet jeg at jeg satte det veldig på spissen med gasskraftverk i indre Troms eller Østerdalen, men jeg regner med at jeg får frem poenget mitt med det, nemlig at det må bli opp til bedriftene selv å bestemme hvor de mener det er mest lønnsomt å legge sine virksomheter til og ikke at det er politikerne som skal bestemme det.

New Orleans

- Det er en tragedie av enorme dimensjoner vi nå ser utspille seg i New Orleans, verdens jazzhovedstad. Folk flykter for livet fra en by i ruiner og det værste er alle de kriminelle bandene som herjer blant alle de som prøver å redde seg ut av denne byen. De skyter etter hjelpearbeidere og redningshelikoptre og dreper for et glass vann står det å lese i mediene som dekker denne katastrofen.
- Denne katastrofen bringer fram det aller værste i mange mennesker, desperate mennesker. Det er en krigssone sier direktøren for krigsberedskapsstyrken. Folk blir ranet og voldtatt osv... Det er helt ufattelig at noen kan være så utrolig hjerterå at de utnytter sine medmennesker som har havnet i en slik situasjon. Alle der er i samme bås og burde hjulpet hverandre på best mulig måte i stedet for å rane, skyte, voldta og drepe hverandre...
- Og det er i de fattige delene av byen at de som er hardest rammet bor. De fattige svarte. De som ikke hadde midler og/eller muligheter til å evakuere byen før orkanen slo til. Det ble ikke igangsatt noen som helst form for organisert evakuering fra myndighetenes side. De fikk bare beskjed om å komme seg ut av byen, men hvordan skulle de klare det? Ingen hadde bil og de færreste hadde penger til bussbilett ut av byen...
- Det er ganske typisk for det amerikanske samfunnet desverre. Det er som Venstres Lars Sponheim sa om egget til påske; hver mann sin høne. Og slik er det i USA også. Alle må klare seg selv, uansett. De har ikke noe sosialt sikkerhetsnett slik vi har her i Europa. Her i Europa ville alle som trenger det fått tilbud om gratis skyss ut av et katastrofeområde, men ikke i USA. Desverre for alle de som nå ble rammet aller hardest og har aller minst fra før.

kilde: http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/09/02/442197.html

Oljeleting i nordområdene

Så var denne ferien slutt. Den ble noen dager lengre enn planlagt, uten at det gjør noe særlig synes jeg... ;)  Så nå er jeg tilbake med noen nye betraktninger; oljeboring i nord denne gangen...


- 60 prosent sier i en meningsmåling utført for Klassekampen at de er for olje- og gassutvinning i Barentshavet. Kun 20 prosent er i mot. I Nord-Norge var det INGEN som svarte at de var i mot olje- og gassleting i Barentshavet.
- Denne målingen viser det jeg selv også mener; at det vil være idiotisk å ikke utvinne de enorme ressursene som ligger der i nord. Særlig med tanke på den situasjonen det er på oljemarkedene i dag og som etter all sannsynlighet kommer til å forsterkes i fremtiden. Det begynner å minke på lagrene rundt om kring i verden som presser prisene oppover. Og den tragiske orkanen Katarina i USA er også med på å sette press på oljeprisene. Ved å øke produksjonen kan man få en mer stabil pris og leveranse som ikke er så avhengig av tilfeldigheter som været osv.
- En større utvinning i nordområdene også fra norsk side og ikke bare russisk er en fordel. Russerne vil utvinne olje og gass i Barentshavet uavhengig av hva norske "grønne" partier og organisasjoner måtte mene om det. Og ikke å bli med på denne utviklingen er helt høl i huet...